Ríomhfhiosrúchán na nGardaí

An Foras Pátrúnachta / Bainistíocht Scoile / Cosaint Leanaí / Ríomhfhiosrúchán na nGardaí

Ríomhfhiosrú na nGardaí

Lean na céimeanna thíos leis an bpróiseas a chur i gcrích. De réir an dlí, caithfidh gach ball foirne nochtadh ó na Gardaí a chur ar fáil don phríomhoide sula mbeidh cead acu dul i mbun oibre.

Má tá ceist faoin bpróiseas nó faoi staid reatha iarratas ar leith is féidir plé a dhéanamh le Cormac in oifigí an Fhorais.

1. Eolas don scoil & foirm iarratais

1. Tá ‘foirm chuiridh’ le cur ar fáil ar pháipéar don iarratasóir le líonadh. Tá treoirlínte leis an bhfoirm.

Brúigh anseo chun cóip den fhoirm chuiridh (leagan Gaeilge) a íoslódáil.

Más iarratasóir idir 16 agus 18 bliain d’aois atá i gceist, ní mór an fhoirm NVB3 a chomhlánú freisin. Tá an fhoirm sin ar fáil anseo.

2. Caithfidh an t-iarratasóir cáipéisíocht a chur ar fáil don scoil chun a (h)aitheantas a dheimhniú m.sh. Pas, Ceadúnas Tiomána, Cárta Seirbhísí Poiblí. Mura bhfuil an seoladh reatha ag teacht leis an seoladh ar an gcárta aitheantais is leor bille esb/gáis &rl. a chur ar fáil taobh leis an gcárta.

3. Seol an fhorim sa phost go hoifigí an Fhorais má tá tú sásta leis an gcáipéisíocht aitheantais. Ní gá don phríomhoide an fhoirm a shíniú.

Beidh gach cuid eile den phróiseas ar líne. Tabharfaidh an t-iarratasóir, seachas An Foras Pátrúnachta, nochtadh don Phríomhoide agus an próiseas curtha i gcrích.

2. Eolas don iarratasóir

1. Déanfaidh an t-iarratasóir an fhoirm chuiridh a líonadh agus cuirfidh sé/sí cárta aitheantais sásúil ar fáil don scoil.

2. Tar éis don scoil an fhoirm a sheoladh chuig an bhForas gheobhaidh an t-iarratasóir cuireadh ar ríomhphost dul tríd an próiseas ríomhfhiosraithe ar shuíomh na nGardaí.

3. Beidh ar an iarratasóir eolas futhu féin a líonadh ar shuíomh na nGardaí. Déanfaidh an Foras an t-iarratas a dheimhniú.

4. Gheobhaidh an t-iarratasóir nochtadh ar ríomhphost. Beidh an nochtadh le roinnt leis an bPríomhoide ar ríomhphost nó tríd an nochtadh a chur i gcló.

5. Más iarrastasóir san aoisghrúpa 16 go 18 bliain d’aois atá ann, ní mór an fhoirm NVB3 (ar fáil thuas) a chur leis an ngnáthiarratas í líonta ag tuismitheoir/caomhnóir. Ní féidir iarratasóirí faoi 16 bliain d’aois a chur tríd an bpróiseas.

3. Ceisteanna coitianta

Ceist: An mbaineann an próiseas seo le múinteoirí?

Freagra: Is faoin gComhairle Mhúinteoireachta atá sé múinteoirí a chur tríd an bpróiseas. http://www.teachingcouncil.ie/ga/Grinnfhiosru-an-Gharda-Siochana/

Ceist: Cén fhad a thógann an próiseas seo?

Freagra: Seachtain, ar fhad is nach mbeidh aon mhoill ann ag leibhéal an iarratasóra ó thaobh eolas a líonadh

Ceist: Cad a dhéantar le hiarratasóirí 16 – 18 bliain d’aois?

Freagra: I gcás iarratasóirí 16 – 18 bliain d’aois, ní mór do thuismitheoir nó caomhnóir an duine foirm NVB3 a líonadh. Tá an fhoirm NVB3 ar fáil anseo. Ní mór don iarratasóir féin an ghnáthfhoirm NVB1 a líonadh agus an dá fhoirm a sheoladh chuig an bhForas. Níl cead iarratasóirí faoi 16 bliain d’aois a chur tríd an bpróiseas.

Ceist: An gá tuistí a chur tríd an bpróiseas?

Freagra: Tá sé luaite go sonrach san Acht nach gá tuistí a chur tríd an bpróiseas más ar bonn neamhfhoirmeálta, neamhchoitianta a bheidh siad i gcomhluadar na ndaltaí. Má tá grúpa tuistí ann a thabharfaidh cúnamh ag an Lá Spóirt, Drama Nollag & Lá oscailte níl aon ghá leis. Má tá siad ag tabhairt tacaíocht go leanúnach ag déanamh ranganna rince nó ag bualadh go rialta sa scoil mar Chumann na dTuistí tá gá leis.

Back to Top