24/9/14 €55,000 de mhaoiniú i gcomhair oiliúna sa frithbhulaíocht

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 24/9/14 €55,000 de mhaoiniú i gcomhair oiliúna sa frithbhulaíocht

Tá sé fógartha ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan T.D., go bhfuil an Roinn Oideachais ag cur maoinithe breise de €55,000 ar fáil chun tacú le seisiúin oiliúna sa frithbhulaíocht a chur ar fáil do thuismitheoirí in 2014.

Tá sé seo mar bhreis ar an €60,000 a fógraíodh níos luaithe i mbliana, rud a fhágann go bhfuil iomlán de €115,000 leithdháilte do 2014.Tá an Clár Oiliúna sa Frithbhulaíocht do Thuismitheoirí á reáchtáil ag an gComhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse agus ag an gComhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iarbhunoideachas) i gcomhar lena chéile chun tacú le cur i bhfeidhm an Phlean Aicsin um Bulaíocht. Iarrtar sa Phlean Aicsin go gcuirfí oiliúint agus acmhainní ar fáil do thuismitheoirí agus boird bainistíochta.

In 2013, baineadh úsáid as maoiniú de €60,000 chun tacú le seachadadh 105 seisiún sa frithbhulaíocht do thuismitheoirí do 3,279 tuismitheoir ar fud na tíre. Táthar ag súil go mbeifear in ann breis is 200 seisiún a eagrú ar fud na tíre leis an maoiniú in 2014. Tá aiseolas an-dearfach faighte ó na seisiúin a eagraíodh go nuige seo. Dúirt tuismitheoirí a d’fhreastail ar na seisiúin oiliúna gur bhraith siad go raibh féin-mhuinín níos fearr acu agus iad ag tacú lena gclann le fadhb bulaíochta nó ag dul i dteagmháil leis an scoil dá mbeadh teagmhas bulaíochta i gceist.

Tá bileog eolais forbartha ag na Comhairlí Tuismitheoirí chomh maith do thuismitheoirí a fhreastalaíonn ar na seisiúin agus is féidir iad seo a íoslódáil ó na suíomh gréasáin acu. Brúigh anseo chun tuilleadh eolais a fháil.
http://www.npc.ie/training.aspx?contentid=1162