19/11/15 Tacaíocht ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 19/11/15 Tacaíocht ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna

Is é an tAonad um Sholáthar do Scoileanna an lár-acmhainn tacaíochta a chuireann comhairle agus treoir ar fáil do na bunscoileanna agus do na hiar-bhunscoileanna uile maidir le haon cheist a bhaineann leis an soláthar. Tugann sé cabhair phraiticiúil do scoileanna le cén chaoi ar féidir leo a gcuid próiseas agus cleachtas a fheabhsú ó thaobh an tsoláthair de. Déanann sé cumarsáid shoiléir le foirne scoile, a chabhraíonn leo rochtain ar chonarthaí le haghaidh earraí agus seirbhísí ar idirbheartaíodh go lárnach iad ar son na scoileanna. Cuirfidh an tAonad treoracha praiticiúla ar fáil do scoileanna freisin i ndáil le dea-chleachtas an tsoláthair d’fhonn cur ar a gcumas a gcuid oibleagáidí faoi dhlí an tsoláthair phoiblí a chomhlíonadh, laistigh de thimpeallacht soláthair chasta atá ag athrú. Tabharfaidh an tAonad léirithe ag chomhdhálacha náisiúnta agus réigiúnacha do scoileanna, ag imeachtaí oiliúna agus ag laethanta eolais/inseirbhíse d’fhoirne scoile.

Seo a leanas na gníomhaíochtaí breise a bheidh ar siúl ag an Aonad:

– Bainistiú a dhéanamh ar bhailiú na sonraí gnó atá riachtanach le haghaidh comórtais soláthair áirithe m.sh. leictreachas agus gás.

– A bheith i láthair ag cruinnithe le hionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Oifig um Sholáthar Rialtais chun riachtanais soláthair na scoileanna a phlé agus chun cur chuige maidir le ceisteanna éagsúla a phlé.

– Ionadaíocht a dhéanamh thar cheann na mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna ag fóraim a gcuireann an Oifig um Sholáthar Rialtais ar bun iad laistigh den earnáil oideachais agus oiliúna go ginearálta.

– Modhanna ceannaigh nua a thriail agus a chur i bhfeidhm chun an cleachtas soláthair a fheabhsú thar earnáil na scoileanna i gcoitinne.

– Monatóireacht a dhéanamh ar na conarthaí a dhéantar thar cheann na scoileanna.

– Dul i ngleic le ceisteanna a bhaineann le feidhmíocht díoltóirí, de réir mar a ardaítear iad, thar cheann na scoileanna Liosta teagmhálaithe atá cothrom le dáta a chothabháil de réir théarmaí tagartha an Aonaid Comhlíonadh a sheiceáil i leith chleachtais soláthair na scoileanna.

– Tuairimí na scoileanna a chur in iúl do na ceannaitheoirí lárnacha (An Oifig um Sholáthar Rialtais)

 

Is féidir eolas sa bhreis a lorg ón eagraíocht leis na sonraí seo thíos.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna Teach Emmet, Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 14 T 01 203 5899 F 01 269 5461 nó ar www.jmb.ie