16/09/16 Freagra ar Phlean Gníomhaíochta don Oideachas

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 16/09/16 Freagra ar Phlean Gníomhaíochta don Oideachas

Tá Preasráiteas ón bhForas maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas ar fáil anseo.

Foilsíodh scéal faoin ábhar ar Tuairisc.ie anseo

 

Preasráiteas

Déardaoin 15 Meán Fómhair 2016

Fáilte curtha ag An Foras Pátrúnachta roimh na beartais chun rogha oideachasúil a leathnú agus chun dul i ngleic le míbhuntáiste.

Chuir An Foras Pátrúnachta, an pátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge is mó in Éirinn, fáilte roimh ghealltanais an Rialtais líon na scoileanna ilchreidmheacha a mhéadú go 400 faoin mbliain 2030 agus roimh na spriocanna atá leagtha amach chun dul dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil. Anuas ar sin, i measc na ngealltanas atá san áireamh sa Phlean Gníomhaíochtíochta don Oideachas trí bliana a d’fhoilsigh an tAire Richard Bruton inniu tá gealltanais i dtaobh leasa sna scoileanna, oideachas na múinteoirí a fheabhsú agus gealltanas i dtaobh fhoghlaim na Gaeilge a láidriú i gceantair Ghaeltachta, gealltanais a gcuirtear fáilte rompu.

Tá roinnt imní  léirithe ag pátrún na scoileanna lán-Ghaeilge áfach faoin easpa dírithe i dtaobh níos mó oideachais lán-Ghaeilge a sholáthar.

Agus é ag trácht ar an bplean inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Is cur chuige straitéiseach d’oideachas in Éirinn an plean gníomhaíochta seo, rud a chuirimid fáilte roimhe, agus táimid ag súil le bheith ag obair leis an Aire maidir len é a chur i bhfeidhm. Tá sé leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochtaí go mbeidh Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais mar bhunchloch agus go mbeidh sé comhtháite sa phlean seo. Tá An Foras Pátrúnachta fíorbhuartha áfach faoin easpa béime sa phlean i dtaobh oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar.”

 

“Mar an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn, tá scoileanna An Fhorais Phátrúnachta ag cur oideachais ar 15,000 daltaí in aghaidh na bliana agus tá fáilte roimh gach páiste in ár scoileanna. Is í ár sprioc ná oideachas den chéad scoth a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge do gach páiste in Éirinn atá á lorg, beag beann ar chreideamh nó ar shuíomh geografach.”

 

“Tá a fhios againn gurb oideachas den scoth é an tumoideachas. Tá fianaise mhaith ann maidir leis na buntáistí a bhaineann leis an gcineáil seo oideachais –bíonn torthaí acadúla  níos fearr ag na daltaí, bíonn sé níos easca orthu an tríú nó an ceathrú teanga a fhoghlaim agus tá sé léirithe trí thaighde a rinneadh le déanaí go bhfuil marcanna níos airde i Mata agus i mBéarla á mbaint amach acu.”

“Tá an-fhonn orainn oibriú leis an Aire agus leis na páirtithe leasmhara oideachasúla eile chun cinntiú go gcuirfear an Plean Gníomhaíochta seo i bhfeidhm agus go ndéanfar monatóireacht air. Táimid ag súil le bheith ag obair leis an Rialtas chun a chinntiú go bhfuil oideachas trí mheán na Gaeilge mar thosaíocht acu agus go bhfuil Straitéis 20 bliain don Ghaeilge á cur i bhfeidhm.

Críoch

Teagmháil: Sarah Harte / Laura Harmon DHR Communications, Tel: 087-9858259 / 086-1738455 / 01-4200580

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Maidir leis “An Foras Pátrúnachta”:  Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna araon a bhfuil raon éitis spioradálta acu i.e. ilchreidmheach, idirchreidmheach nó caitliceach. Is é mar aidhm acu ná oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt, a láidriú agus a chur chun cinn ar fud na tíre. www.foras.ie