Bronnadh Stádas DEIS ar 12 Gaelscoil Bhreise

Jill Mc Mahon

11/03/2022

Ciorcláin | Nuacht ar Fad

D’fháiltigh An Foras Pátrúnachta (AFP), an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge sa tír, inniu (10.03.22) roimh an bhfógra maidir le leathnú an chláir DEIS. Dheimhnigh an tAire Foley na scoileanna nua-aitheanta inné tar éis athbhreithniú a rinne an Roinn Oideachais.

Tá 9 ngaelscoil faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta san áireamh ar an liosta fógartha. Tá na gaelscoileanna lonnaithe in 8 gcontae éagsúla chomh maith le gaelscoil amháin atá ag bogadh ó Bhanda 2 DEIS go Banda 1 DEIS. Faoin múnla aitheantais nua, úsáidtear faisnéis níos oibiachtúla chun pobal scoile a mheas, rud a d’eascair as an méadú ar an soláthar.

Ag labhairt dó ar an bhfógra, dúirt Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra: “Tá lúcháir orainn gur bronnadh stádas DEIS ar 9 scoil bhreise faoinár bpátrúnacht. Tá sé seo sa bhreis ar 3 ghaelscoil faoi phátrúnacht na n-Easpag agus líon mór scoileanna Gaeltachta. Tá comhionannas deiseanna ag croílár éiteas ár scoileanna agus is céim an-dearfach é an leathnú seo chun leanúnachas an tsoláthair a chinntiú do dhaltaí atá faoi mhíbhuntáiste suntasach. Cé go bhfáiltíonn muid roimh an soláthar méadaithe de thacaíochtaí spriocdhírithe do na scoileanna seo, tá dualgas ar chomhpháirtithe oideachais oibriú le chéile chun a chinntiú go mbeidh acmhainní dóthanacha i bhfeidhm in am le tosú láithreach i mí Mheán Fómhair.”

“Tá imní léirithe ag roinnt scoileanna dúinn faoin easpa cumarsáide maidir leis an tsamhail aitheantais. Sna seachtainí atá romhainn, tacóimid le scoileanna ar mian leo dul i ngleic leis an bpróiseas athbhreithnithe maidir lena gcuimsiú sa chlár DEIS.”

Ag fáiltiú roimh a scoil a bheith ar an liosta fógartha, dúirt Príomhoide Ghaelscoil Átha Í, Sorcha Ní Mhistéil: “Tá lúcháir orainn a bheith curtha san áireamh san fhógra seo as a dtiocfaidh acmhainní suntasacha breise dár bpobal scoile. Cuirfidh sé seo ar ár gcumas tacú lenár ndaltaí agus lena dteaghlach agus muid ag obair le chéile chun cabhrú le gach leanbh barr a c(h)umais a bhaint amach.”

Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún faoi láthair ar 79 scoil i 23 contae ar fud na hÉireann agus tá stádas DEIS ag 14 de na scoileanna sin anois.

Críoch

Teagmháil:

 • Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí
  • 086-1738044
  • caoimhin@foras.ie
 • Cormac Mc Cashin, Bainisteoir Scoileanna
  • 086-0311162
  • cormac@foras.ie

Nótaí don Eagathóir:

 • Tá agallaimh ar fáil ar iarratas.

An Foras Pátrúnachta: Is pátrún náisiúnta ar Bhunscoileanna agus ar Mheánscoileanna araon é An Foras Pátrúnachta, agus an aidhm aige oideachas lán-Ghaeilge a fhorbairt, é a neartú agus é a chur chun cinn ar fud na tíre. Tá 79 scoil faoina phátrúnacht agus 17,000 dalta ag freastal ar na scoileanna sin.

ÍOSLÓDÁIL PREASRÁITEAS ANSEO

An Foras Pátrúnachta (AFP), the largest patron of Irish-medium schools in the country, has today (10.03.22) welcomed the announcement of the expansion of the DEIS programme. The newly identified schools were confirmed by Minister Foley yesterday following a review by the Department of Education.

9 gaelscoileanna under the patronage of An Foras Pátrúnachta have been included on the announced list. The gaelscoileanna are located in 8 different counties in addition to one gaelscoil moving from DEIS Band 2 to DEIS Band 1. Under the new identification model, more objective information is used to assess a school community which has led to the increased provision.

Speaking on the announcement, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra said: “We are delighted an additional 9 schools under our patronage have been awarded DEIS status. This is in addition to 3 gaelscoileanna under catholic patronage and a large number of gaeltacht schools. Equality of opportunity is at the core of our schools’ ethos and this expansion is a very positive step to ensure the continuity of provision for students who experience significant disadvantage. While we welcome the increased provision of targeted supports for these schools, there is an onus on education partners to work together to ensure that adequate resources will be in place in time for an immediate start in September.”

“A number of schools have expressed concern to us at the lack of communication regarding the identification model. In the coming weeks, we will support schools who wish to engage with the review process regarding their inclusion in the DEIS programme.”

Welcoming their inclusion on the announced list, Príomhoide of Gaelscoil Átha Í, Sorcha Ní Mhistéil said: “We are delighted to have been included in this announcement which will result in significant additional resources for our school community. This will enable us to support our students and their families as we work together to help every child reach their full potential.”

An Foras Pátrúnachta is currently the patron for 79 schools in 23 counties across Ireland and 14 of those schools now have DEIS status.

ENDS

Contact:

 • Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary
  • 086-1738044
  • caoimhin@foras.ie
 • Cormac Mc Cashin, New Schools Manager
  • 086-0311162
  • cormac@foras.ie

 Notes to Editor:

 • Interviews are available on request.

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is a national patron for both primary and second level schools, seeking to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. It is a patron of 79 schools, with over 17,000 students attending those schools. Schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta are located in 23 counties around Ireland.

DOWNLOAD PRESS RELEASE HERE[:]