02/06/16 Fógra ón SPU

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 02/06/16 Fógra ón SPU

1.Creat nua i gcomhair Wi-Fi i scoileanna

Ó bhí mí na Bealtaine 2016 ann, tá creat nua i bhfeidhm i gcomhair ‘Líonrú gan Sreang agus Seirbhísí Gaolmhara’ do gach scoil agus institiúid oideachais. Cuireadh an creat le chéile le cabhrú leo réitigh oiriúnacha Wi-Fi a shonrú, a roghnú agus a cheannach le riachtanais scoileanna a chomhlíonadh agus luach ar airgead a bhaint amach dá bharr sin. I measc na ndaoine agus na gcomhlachtaí a bhfuil an creat dírithe orthu tá údaráis scoile, príomhoidí scoile, BOOanna, agus iad siúd a bhfuil baint acu le Wi-Fi a phleanáil agus a sholáthar i scoileanna agus le tacaíocht a chur ar fáil i ndáil lena leithéid de Wi-Fi. Tar éis próiseas oscailte tairisceana iomaíche, d’éirigh le 7 soláthraí seirbhíse áit a bhaint amach ar an gcreat.  Tá sa treoir sonraí bhaill an chreata, mar aon le treoracha maidir leis an bpróiseas le ball creata a cheapadh trí mhionchomórtas a reáchtáil. Is féidir an cháipéis sin a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) ach an nasc seo a leanas a leanúint – sonraí faoin gcreat Wi-Fi Nua do Scoileanna

 

Ina theannta sin, cuireadh ‘Cáipéis Treorach i ndáil le Líonraí gan Sreang a Sholáthar in Iar-Bhunscoileanna’ le chéile do na hiar-bhunscoileanna siúd a bhfuil cláir nuathógála nó athchóirithe ar bun acu. Cabhróidh an cháipéis sin le scoileanna agus le páirtithe eile oibriú as lámha a chéile le tógálaithe agus le hailtirí chun tuiscint a fháil ar an tsonraíocht nua d’fhoirgnimh Wi-Fi-chumasaithe, agus ar an gcaoi a bhfuil forbairt tagtha uirthi le tacú leis an bhfoghlaim mhóibíleach agus le Wi-Fi i scoileanna. Tá an cháipéis le fáil anseo, agus ó láithreán gréasáin PDST freisin. Tá an Cháipéis Treorach ar an tSonraíocht d’Fhoirgnimh Scoile Wi-Fi-chumasaithe i gcomhair Bunscoileanna á cur i gcrích faoi láthair agus is gearr go gcuirfear ar fáil ar láithreán gréasáin PDST í chomh maith.

 

2.Luath-rannpháirtíocht sa phróiseas soláthair

Is maith is eol do chách tar éis dea-scéala a fháil faoi dheontas do scoil nua agus/nó do thionscadail tógála eile gur iomaí tasc agus dualgas a gcaithfidh an príomhoide agus an Bord Bainistíochta aghaidh a thabhairt orthu.  Tá neart oibre teicniúla, fadálaí i gceist leis an bpróiseas soláthair le seomraí ranga, saotharlanna agus oifigí a fheistiú, mar aon le soláthraithe seirbhíse a fháil i gcomhair fóntas agus seirbhísí TF, cumarsáide, lónadóireachta agus glantóireachta. Is gá roinnt mhaith oibleagáidí tábhachtacha a chomhlíonadh ó thaobh an tsoláthair phoiblí de, ar earnáil é atá ag éirí níos tugtha don dlí le blianta beaga anuas, sa chaoi a mbreathnaíonn níos mó agus níos mó soláthraithe go grinn ar an bpróiseas bronnta conarthaí agus a gcuireann in aghaidh a mbronnta níos minice ná riamh.

 

Moltar do Phríomhoidí agus do Bhoird Bhainistíochta dul i ndáil chomhairle leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna chomh luath agus is féidir leo d’fhonn a chinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais na scoile ar an mbealach is tráthúla, is éifeachtúla is féidir — mar shampla, lena chinntiú go mbeidh na seirbhísí cuí ar fáil ag tús na scoilbhliana, ba chóir tús a chur leis an bpróiseas pleanála soláthair go díreach i ndiaidh bhriseadh na Nollag. Má thosaíonn tú air go luath gheobhaidh do scoil an chomhairle is fearr maidir leis na rudaí atá le déanamh, rud a fhágfaidh nach gcuirfidh tú do chuid ama ná iarrachtaí amú sa deireadh. Seo a leanas sonraí teagmhála an Aonaid um Sholáthar do Scoileanna: R-phost: procurementsupport@jmb.ie / Fón: 01 203 58 99.

 

3.Freastal ar do riachtanais reatha ó thaobh soláthair de

D’ainneoin na comhairle atá tugtha in Alt 2 thuas, moltar do scoileanna gan tús a chur le próiseas soláthair ach amháin mura gcuireann an Oifig um Sholáthar Rialtais aon socrú oiriúnach eile ar fáil, go háirithe más rud é go bhfuil a lán airgid i gceist. Cé nach n-éilítear ar scoileanna socruithe lársholáthair a úsáid, is iomaí buntáiste a bhaineann leo – laghdaítear an riosca go gcuirfear an dlí ar an scoil nó go dtiocfar i dtír uirthi, laghdaítear an t-ualach agus an costas riaracháin, faightear an margadh is fearr ó shocruithe cuachta ar an mórchóir. Bíodh sin mar atá, má tá de chúram ort i láthair na huaire cáipéisí a ullmhú i dtaca le tairiscint atá le foilsiú ar etenders.ie, moltar go láidir duit labhairt leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna roimh ré. B’fhéidir go sábhálfar am agus trioblóid ort, go háirithe sa chás nach n-éilítear comórtas tairisceana oscailte nó nach bhfuil comórtas den sórt sin cuí.

 

4.Creat Nua i gcomhair Seirbhísí Cúnaimh d’Fhostaithe (Seirbhísí Comhairleoireachta Amháin) a Chur ar Fáil don Earnáil Phoiblí, Scoileanna san Áireamh.

Is mian leis an Oifig um Sholáthar Rialtais d’aird a tharraingt ar chreat nua i gcomhair Seirbhísí Chúnaimh d’Fhostaithe (Seirbhísí Comhairleoireachta Amháin) a Chur ar Fáil, rud a léiríonn cleachtas agus eolas na linne seo, agus nach gcuireann ach daoine inniúla ar fáil é, a bhfuil fáil acu ar chineálacha cuí tacaíochta gairmiúla meabhairshláinte. Tá an creat ar fáil do Bhunscoileanna, d’Iar-Bhunscoileanna, do Mheánscoileanna, do Scoileanna Speisialta, d’Fhorais Ghairmoideachais agus d’Fhorais Oideachais Tríú Leibhéal, lena n-áirítear Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), Institiúidí Teicneolaíochta, Coláistí Oideachais agus Ollscoileanna, ach gan a bheith teoranta dóibh.

 

Tá sé mar aidhm ag an gcreat fáil éasca ar sheirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh, ar an bpraghas is fearr is féidir. Fágann an creat nach gá duit próiseas iomlán tairisceana a reáchtáil ná measúnachtaí fadálacha a dhéanamh ar sholáthraithe seirbhíse, rud a shábhálann idir am agus airgead. Tacóidh an Oifig um Sholáthar Rialtais le cur na seirbhísí i bhfeidhm thar do cheann, nuair a bheidh gá leis sin.

 

Is féidir tuilleadh eolais a íoslódáil ó http://www.procurement.ie/. Tar éis duit logáil isteach mar cheannaitheoir, roghnaigh Catagóir – TAISTEAL AGUS SEIRBHÍSÍ ACMHAINNÍ DAONNA, fochatagóir – Seirbhísí Acmhainní Daonna.

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin méid thuas, cuir chuig support@ogp.gov.ie iad nó cuir glao ar: 076 100 8000.