Seoladh an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) ag leibhéal bunscoileanna ó Mheán Fómhair 2017

An Foras Pátrúnachta / Uncategorized / Seoladh an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) ag leibhéal bunscoileanna ó Mheán Fómhair 2017

Tagraíodh do leathnú an FSSU go leibhéal bunscoileanna sa Lámhleabhar Rialachais le haghaidh Bunscoileanna 2015-2019 agus tá sé i bPlean Gníomhaíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna le haghaidh 2017.

5 phríomhphointe le cur san áireamh:
1. Foilseoidh an Roinn Ciorclán i Méan Fómhair 2017 a léireoidh na socruithe le haghaidh sheoladh agus fheidhmiú na seirbhíse FSSU.

2. Foinse thábhachtach comhairle agus tacaíochta le haghaidh bunscoileanna a bheidh san FSSU ar ghnéithe de rialú airgeadais – a chuirfear ar fáil go príomha trí thacaíocht ar líne agus ar an nguthán. Maidir leis seo meastar ó Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh go bhforbróidh an FSSU teimpléid a mbainfidh scoileanna úsáid astu go hinmheánach chun monatóireacht a dhéanamh ar ioncam míosúil, ar chaiteachas, ar bhainistíocht buiséid agus ar shreabhadh airgeadais, srl. Beidh rogha ag scoileanna úsáid a bhaint as teimpléid inmheánacha an FSSU agus, más mian leo, is féidir leo leanúint ar aghaidh ag baint úsáid as IPPN Airgead Bunscoile/Teimpléad Airgeadais, Teimpléid Chuntasaíochta CPSMA, srl, go hinmheánach.

3. Beidh an FSSU dírithe freisin ar theimpléad náisiúnta caighdeánaithe le haghaidh cuntais scoile a thabhairt isteach de réir a chéile le haghaidh cuntais bhunscoileanna. Is éard a bheidh sa teimpléad náisiúnta ná an dóigh chaighdeánaithe a n-ullmhóidh cuntasóirí/iniúchóirí cuntais de réir riachtanais Alt 18 den Acht Oideachais 1998. Meastar gurb é seo a leanas an líne ama a bhainfidh leis seo:

• Scoilbhliain 2017/18: Díreoidh FSSU ar chomhairle agus ar thacaíocht a sholáthar mar chuid d’ullmhúcháin chun teimpléad náisiúnta caighdeánaithe a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe le haghaidh cuntais scoileanna.
• Scoilbhliain 2018/19: Is í seo an chéad bhliain a ullmhófar cuntais scoileannna de réir an teimpléid náisiúnta chaighdeánaithe. Is é seo an leagan amach riachtanach le gur féidir le scoileanna oibleagáidí de réir Alt 18 den Acht Oideachais 1998 a chomhlíonadh.
• Deireadh Fheabhra 2020 (6 mhí i ndiaidh dheireadh na scoilbhliana 2018/19): Is é seo an dáta deiridh chun cuntais scoile don scoilbhliain 2018/19 a chur isteach chuig an FSSU.

4. Beidh an teimpléad náisiúnta caighdeánaithe le haghaidh cuntais scoile ag teacht le teimpléid inmheánacha FSSU a bhfuil tagairt déanta dóibh ag 2 thuas. Dá bhrí sin, is féidir go mbeidh táillí níos ísle cuntasaíochta ann chun cuntais scoile a dheimhniú nó a iniúchadh mar thoradh ar theimpléid inmheánacha FSSU a úsáid (de réir riachtanais Chuid 18 den Acht Oideachais 1998) toisc go mbeidh an t-eolas a chuirfear faoi bhráid Cuntasóra i bhformáid a éascóidh gur fusa sonraí ábhartha na gcuntas scoile a aimsiú.

5. Ba chóir an t-uasdátú seo a thabhairt faoi bhráid Phríomhoidí Scoileanna agus na mBord Bainistíochta.