Suirbhé ar thuismitheoirí

An Foras Pátrúnachta / Scoileanna / Suirbhé ar thuismitheoirí

An Fóram ar Phátrúnacht

minister-quinn

In 2011, bhunaigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, grúpa saineolaithe chun dul i gcomhairle le daoine agus moltaí a dhéanamh faoin gcaoi ar féidir le bunscoileanna níos mó traidisiún, reiligiún agus prionsabail chreidimh éagsúla a chuimsiú.

In Aibreán 2012, d’fhoilsigh an tAire Quinn, T.D. Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais. I Meitheamh 2012, chuir an tAire tús le próiseas nua le féachaint an féidir roinnt scoileanna atá á reáchtáil ag an Eaglais Chaitliceach a aistriú chuig comhlachtaí pátrúnachta scoile eile i 44 ceantar ar fud na tíre.Tugadh faoin bpróiseas seo ar bhonn píolótach i 5 cheantar. Foilsíodh na torthaí i mí na Nollag 2012. Rinneadh suirbhéanna ar na ceantair eile go dtí Feabhra 2013.

In Aibreán 2013, d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna na torthaí ó na suirbhéanna seo. Léirigh anailís a rinneadh ar na suirbhéanna go bhfuil leordhóthain éilimh ó thuismitheoirí i 23 cinn de na 38 ceantar chun tacú le hathrú láithreach ar an bpátrúnacht scoileanna mar atá sí faoi láthair.

I gcás 22 cinn de na ceantair, bunófar scoil Bhéarla ilchreidmheach. I gceantair amháin, Biorra i gContae Uíbh Fháilí, bunófar Gaelscoil. Ba é An Foras Pátrúnachta rogha na dtuismitheoirí mar phatrún sa cheantar seo.

Iúil 2014 – Uasdátú ar an bhFóram ar Phátrúnacht

Tá páipéir foilsithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D.: Fóram ar Phátrúnacht agus ar Iolrachas in earnáil na mbunscoileanna: Dul chun cinn go dtí seo agus pleananna don todhchaí.

Leanann an cháipéis seo an Tuarascáil ón nGrúpa Comhairleach don bhFóram ar Phátrúnacht agus ar Iolrachas, cáipéis a rinne mionscrúdú ar bhealaí chun ilchineálacht agus cuimsiú a chur chun cinn agus a chinntiú i mbunscoileanna.

In ainneoin go bhfuil athrú tagtha ar shochaí na hÉireann, tá pátrúin reiligiúnacha ag 96 faoin gcéad de na bunscoileanna sa tír seo agus tá nócha faoin gcéad de na scoileanna sin faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicigh.

Rinne an Fóram roinnt moltaí, moltaí ar na hábhair seo san áireamh:

 • Socruithe pátrúnachta sa todhchaí
 • Dífheistiú
 • Freastal ar an nGaeilge
 • Ilchineálachta a chur chun cinn i scoileanna
 • Cuireann an páipéar uasdátú ar fáil ar an dul chun cinn atá déanta na moltaí seo a chur i bhfeidhm agus díríonn sé ar na roghanna atá ann chun ilchineálacht a chur chun cinn i scoileanna.

  Dúirt an tAire Quinn: “Is léir nach bhfuil cur chuige amháin ann a chinnteoidh go bhfuil gach scoil cuimsitheach agus fáilteach. Tá ár scoileanna bródúil as an traidisiún atá acu freastal ar a bpobail agus tá obair ollmhór déanta acu ar son ár sochaí.

  “Bhí ról tábhachtach ag pátrúin sainchreidmheacha san obair seo agus beidh ról suntasach acu sa chóras oideachais amach anseo. Is áiteanna gnóthacha iad scoileanna áfach agus tá an baol ann go ndéanfar faillí ar chearta bunúsacha a bhfuil daltaí agus a gcuid tuismitheoirí i dteideal dóibh.”

  Díríonn an cháipéis seo ar an dea-chleachtas a bhaineann le:

 • Ceart a bheith ag dalta gan pháirt a ghlacadh i ranganna creidimh
 • Ranganna agus ghníomhachtaí creidimh a sceidealú
 • Na roghanna atá ann do dhaltaí maidir le searmanais chreidimh a bhaineann le héiteas na scoile
 • Féilte reiligiúnacha a cheiliúradh
 • Déantúsáin a thaispeáint
 • De réir an Bhunreachta, tá sé de cheart ag tuismitheoirí a bpáistí a bhaint ó theagasc Críostaí i scoileanna.

  Is féidir teacht ar an gcáipéis tríd an nasc seo a bhrú: http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector/Progress-to-Date-and-Future-Directions-Forum-on-Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector.pdf

  Back to Top