Díolúine ón nGaeilge

Tá dhá chomhairliúchán ar siúl maidir le cúrsai oideachais:
Comhairliúchán ar na díolúintí ó staidéar na Gaeilge – tá bagairt an-mhór ann don Ghaeilge mar chroí-ábhar adteiste sna dreacht ciorcláin curtha chun cinn ag an Roinn Oideachais (breis eolais ar fáil anseo). D’fhéadfadh an córas nua molta acu cur go mór mór le líon na ndiolúintí tugtha do dhaltaí agus mar thoradh air sin stádas na Gaeilge mar chroí-ábhar ardteiste a chur i mbaol. Tá an córas nua molta acu lochtach agus ag seachaint na faidhbe in ionad í a réiteach.
Comhairliúchán maidir le solúbthacht san ardteist (Spriocdháta 8 Eanáir) eagraithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Arís, d’fheadfadh an toradh ar an gcomhairliúchan seo an Ghaeilge mar chroí ábhar ardteiste a chur i mbaol. Beidh eolas breise maidir leis an gceann seo go luath i ndiaidh na Nollaig.

Céard gur féidir leat déanamh ANOIS!?
Tá sé an-an-an-tábhachtach go gcuirfidh daoine moltaí ar aghaidh sna comhairliúcháin seo. Bheadh sé iontach ar fad dá bhféadfá tosú leis an gcéad comhairlúcháin ar na díolúintí agus an suirbhe oifigiúil a líonadh ag an nasc seo.

An féidir an suirbhé a líonadh le do thoil?

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Parents urged to support campaigns as applications made for new gaelscoileanna

The largest patron of Irish-medium schools in the country, An Foras Pátrúnachta (AFP) has today (15.11.18) announced that it has applied for the patronage of 12 new primary schools in Dublin, Wicklow, Cork and Kildare, opening in 2019. The new schools were confirmed by the Department of Education and Skills earlier this year to cater for growth in population.

The process for awarding patronage of the school has been confirmed by the Department of Education and Skills and parental demand is central.

The application has been made as part of AFP’s Gaelscoil4All campaign which aims to ensure all children in Ireland have the option to attend a gaelscoil.

An Foras Pátrúnachta is currently the patron for over 70 schools in 22 counties across Ireland. The applications which has been made are for a co-ed, multi-denominational, gaelscoileanna. AFP is also offering parents the choice of multi-lingual education, where children will learn a subject through a major european language.

Mr Ó hEaghra added: “Providing diversity in education and choice to parents is essential. In our schools, everyone’s welcome and everyone’s equal. We welcome all pupils regardless of their background, religion or language of the home.”

Information for parents interested in a new gaelscoil for their area can be found at www.Gaelscoil4All.ie, along with answers to parents’ most frequently asked questions about gaelscoileanna and further information on the patronage process.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Lá na nDaltaí, Tayto Park

Táimid ar bís an lá is mó i stair na gaelscolaíochta a cheiliúradh mar chuid dár gceiliúradh 25 bliain!

Tá ríméad orainn go bhfuil 5,189 dalta cláraithe ó scoileanna ar fud na tíre. Is ócáid siamsúil agus stairiúil a bheidh ann!
Tá go leor eolas tábhachtach sa cheangaltán seo.
Táimid an-bhuíoch do na heagrais seo a bhfuil urraíocht déanta acu ar chostais taistil.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Tumoideachas

Cláraigh don léacht seo ag: https://www.eventbrite.ie/e/peirspictiochtai-ar-an-tumoideachas-perspectives-on-immersion-education-tickets-50239222868

Tá tuilleadh sonraí thíos

Immersion Edu Irish Invite V3

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Imeachtaí Gael-linn 2018-19

 

Imeachtaí don óige 2018/2019 fógartha ag Gael Linn !

Agus an bhliain nua acadúil faoi lánseol, beidh deis ag lucht bunscoile, meánscoile agus lucht tríú leibhéil pairt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla a reáchtálfar do dhaoine óga idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is féidir clárú d’imeachtaí/tuilleadh eolais a fháil faoi gach scéim ag an nasc thíos chuig an leathanach cuí  ár suíomh idirlín, nó ó 01:6751200:
Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.www.gael-linn.ie/Coirm
Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu
www.gael-linn.ie/UiChadhain  NB ! Dáta deiridh iontrála – 17 Meán Fómhair 2018
Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu www.gael-linn.ie/AnPhiarsaighNB ! Dáta deiridh iontrála – 1 Deireadh Fómhair 2018
Siansa:
 Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Duaischiste €4,500  www.gael-linn.ie/Siansa
Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. An bhéim ar cheol comhaimseartha www.gael-linn.ie/Scleip
Abair: Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh www.gael-linn.ie/Abair
Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh www.gael-linn.ie/TrathnagCeist
NB! Dáta deiridh iontrála – 24 Meán Fómhair 2018
Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine 9 Samhain 2018 sna Ceithre Chúirt i mBaile Átha Cliath.www.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Díospóireachtaí Tríú Leibhéil: Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar 3 Samhain le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mblianawww.gael-linn.ie/TriuLeibheal
Mar aon le

Cúrsaí Cumarsáide – Dírithe ar scoláirí na hIdirbhliana, tugtar bunscileanna craoltóireachta agus raidió do dhaltaí. Cuirtear clár raidió le chéile agus déantar taifead air i stiúideo mar chuid den chúrsa. Faigheann scoláirí blas freisin de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamhI gCeannáras Gael Linn, Sr. an Dáma, BÁC a bhíonn na cúrsaí ar siúl agus maireann siad ar feadh seachtaine. www.gael-linn.ie/cursaiog
Foilseacháin Gael Linn: 
Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Foilsítear Splanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bionn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne: Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid.  Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine.  Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin.  Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana. www.gael-linn.ie/siopa

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Cúrsa Oiliúna Techspace

Beidh Lá Oiliúna sna Meáin chruthaitheacha ar siúl i mBaile Átha Luain ar an 1ú Deireadh Fómhair 2018.
Is cúrsa é bunaithe ar ghníomhaíochtaí Léiriú Físe a dhéanamh le daoine óga- áis íontach don a chabhraíonn go mór mór leis an gearrchúrsa sna meáin dhigiteacha don Sraith Shóisearach!
Trí fhreastal ar an gcúrsa seo, beidh deis ag an scoil cur isteach ar dheontas na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun trealaimh STEM a fháil le haghaidh an tionscnaimh.
Má tá spéis agat fein, nó aon mhúinteoir freastal ar an gcúrsa seo, le do thoil déan teagmháil ar na sonraí thíos chun spás a chur in áirithe. Níl ach spás do deichniúr, mar sin , b’fhiú clárú chomh luath agus is féidir.
Féach ar bhileog eolais anseo.

Elaine Scahill  M:+353 (0)86 1535833

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Samhail nua um Mhúinteoirí Oid. Speisialta

 

Tá eolas maidir leis an samhail nua ar fáil ar shuíomh na Roinne ar an leathanach seo:

https://www.education.ie/ga/An-C%C3%B3ras-Oideachais/Oideachas-Speisialta/samhail-nua-maidir-le-leithdhaileadh-um-mhuinteoiri-oideachas-speisialta-ar-scoileanna-priomhshrutha.pdf

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Iarrtha ag an bhForas an deontas caipitíochta a ardú

Tá iarrtha ag An Foras Pátrúnachta go mbeidh ardú ar an deontas caipitíochta i scoileanna Státmhaoinithe ionas go mbeidh siad in ann a mbunriachtanais oideachasúla a chomhlíonadh.

Tá an t-iarratas céanna á lorg ag na príomhchomhlachtaí bainistíochta in Éirinn .i. go mbeidh an deontas caipitíochta tugtha ar ais go €200 in aghaidh na bliana in aghaidh an dalta agus mar sin an gearradh siar 15% ar an deontas ó 2010 a chur ar ceal.

Dúirt Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra, go bhfuil ardú ar an deontas riachtanach le cinntiú go mbeidh scoileanna in ann tacú leo féin gan airgead a lorg ó thuismitheoirí an bearna a líonadh níos mó.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

COMHDHÁIL TAIGHDE UILE-OILEÁNDA AR AN TUMOIDEACHAS

AN TUMOIDEACHAS: DEISEANNA AGUS DEA-CHLEACHTAIS

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach     

18 – 19 Bealtaine 2018

CLÁRÚCHÁN AR SIÚL ANOIS AG www.tumoideachas.ie

Bhí an-rath ar an gcéad chomhdháil a reáchtáladh in 2015, agus beidh an Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál (CMgS) Dé hAoine an 18 Bealtaine agus Dé Sathairn an 19 Bealtaine.

Ag an ócáid dhá lá seo, cuirfear deiseanna ar fáil do thaighdeoirí agus d’oideoirí san oideachas lán-Ghaeilge agus sa tumoideachas idirnáisiúnta araon machnamh criticiúil a dhéanamh ar thaighde agus ar chleachtas i gcomhthéacs an tumoideachais agus an taighde sin a chomhroinnt. Soláthrófar deiseanna freisin leis na treochtaí nua i réimse síorathraitheach an tumoideachais a mhalartú agus a phlé.

Cuirfear 3 eochairaitheasc, 4 shiompóisiam, 25 phóstaer, agus 60 páipéar taighde i láthair san ócáid dhá lá seo ar thopaicí ábhartha amhail an Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh le chéile; Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí agus an Bealach a dhéanamh tríd an mBeartas agus an Nuálaíocht i bPobail Ilteangacha/Dhátheangacha.

Áirítear an tOllamh Laurent Cammarata, Ollamh Comhlach le hOideachas in Ollscoil Alberta, Ceanada, i measc na n‑eochairchainteoirí. Bhíodh an Dr Cammarata ina mhúinteoir teanga roimhe sin, agus tá sé ina oide múinteoirí anois le breis is cúig bliana déag. Tá sé ag obair faoi láthair i réimse an ullmhúcháin agus na forbartha gairmiúla leanúnaí do mhúinteoirí K-12 i suíomhanna tumoideachais Fraincise agus suíomhanna mionteanga francophone i gCeanada. Bíonn a chuid taighde dírithe ar an taithí a bhíonn ag múinteoirí ar theagasc ábharbhunaithe a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna oideachais éagsúla agus ar na himpleachtaí d’oideachas múinteoirí agus don fhorbairt ghairmiúil. Pléifear an topaic sin go mion in eochairaitheasc an Ollaimh Cammarata ‘An lúb ar lár sa taighde ar an tumoideachas: Céard é féin agus cén fáth a bhfuil tábhacht leis?

Beidh an Dr Karen Ní Chlochasaigh, taighdeoir iardhochtúireachta ag Institiúid Oideachais OCBÁC agus ag an bhForas Taighde ar Oideachas, ag caint ag an gcomhdháil freisin. San eochairaitheasc a thabharfaidh sí uaithi, comhroinnfidh an Dr Ní Chlochasaigh torthaí ó staidéar iardhochtúireachta inar féachadh ar thionchar an tumoideachais ar ghnóthachtáil, dul chun cinn agus dearcthaí i scoileanna lán-Ghaeilge i gceantair faoi mhíbhuntáiste i bPoblacht na hÉireann (scoileanna DEIS). Féachfar ar cheisteanna móra a bhaineann le gnóthachtáil daltaí atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh cúlra de i scoileanna lán-Ghaeilge, na fadhbanna is mó a bhíonn le sárú acu, agus na tacaíochtaí atá ag teastáil uathu go géar.

Beidh páipéar á chur i láthair freisin ag an Ollamh David Lasagabaster, Ollscoil Thír na mBascach. Tá David Lasagabaster ina Ollamh le Teangeolaíocht Fheidhmeach agus tá baint aige le hoideachas múinteoirí sa Spáinn le roinnt blianta anois. Tá ailt foilsithe aige ar shealbhú an dara/tríú teanga, ar FCÁT (an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha), ar dhearcthaí agus inspreagadh, agus ar an ilteangachas. San eochairaitheasc a thabharfaidh sé uaidh, ‘Cláir thumoideachais mar thúsphointe le haghaidh an ilteangachais: taithí Thír na mBascach’, díreofar ar an aistriú ó churaclam aonteangach (Spáinnis) go curaclam ilteangach (Bascais, Spáinnis agus Béarla) agus ar na dúshláin a bhíonn i gceist leis an bpróiseas sin.

Beidh an Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – Deiseanna agus Dea-chleachtais ar siúl Dé hAoine an 18 Bealtaine agus Dé Sathairn an 19 Bealtaine i gColáiste Mhuire gan Smál. Sa chomhdháil idirnáisiúnta seo, tugtar le chéile eagraíochtaí agus institiúidí éagsúla mar chomhpháirtithe comhdhála, iad seo a leanas ina measc: Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach; An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí; Gaeloideachas; Foras na Gaeilge; agus Comhairle na Gaelscolaíochta.

Is féidir clárú anois ag www.tumoideachas.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Scoile

Tá an t-eolas ar fad ar an leagan Béarla den leathanach seo. 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Back to Top