Ár gcomhbhrón ar bhás Fheargail Uí Chuilinn

Feargal Ó Cuilinn RIP

Is cúis mhór bhróin ag Bord Stiúrtha An Foras Pátrúnachta go bhfuil Feargal Ó Cuilinn, iarstiúrthóir na heagraíochta, imithe ar shlí na fírinne. Fuair Feargal bás inniu 13 Deireadh Fómhair 2017, tar éis breoiteacht ghairid. Déanann stiúrthóirí agus foireann na heagraíochta comhbhrón ó chroí lena mháthair Bridie, lena bheirt iníonacha, Louise agus Aedín, lena iarbheanchéile Jean, lena pháirtnéir Anna, a hiníonacha siúd Naoise agus Aoife, lena chlann agus lena ghaolta uilig.

Bhí Feargal fostaithe le Glór na nGael ón mbliain 2014 i leith ach bhí sé féin agus foireann Ghlór ag obair as lámha a chéile le blianta fada roimhe sin, le linn dó a bheith ag feidhmiú mar Stiúrthóir ar an eagraíocht Comhluadar.

Is iomaí togra agus tionscadal a raibh Feargal gafa leo agus lárnach iontu. B’é bunú agus buanú Ghaelscoil Bharra, i gCabrach, a bhí ar bharr a liosta tosaíochtaí le fada an lá agus b’ábhar bróid dó é go raibh foirgneamh buan faighte ag an scoil i mbliana, tar éis breis agus fiche bliain. Thuig sé tábhacht an oideachais do thodhchaí na Gaeilge agus d’fheidhmigh sé ar Bhoird Bhainistíochta éagsúla, ina measc, Gaelscoil Chabhrach, Gaelscoil Chill Mhantáin, Gaelscoil Nás na Ríogh, Coláiste Mhuire, ar Bhord Stiútha Ghaelscoileanna (Gaeloideachas teo.) agus ar feadh tréimhse fhada mar Chisteoir ar Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge.

Ní raibh a obair dheonach teoranta don oideachas amháin: bhí sé gafa le Bord Stiúrtha Rith Teo. óna bhunú sa bhliain 2010 agus bhí dílseacht dho-chloíte aige dá chlub Robert Emmets CLG. Bhí spéis mhór ag Feargal i gcúrsaí staire agus saineolas suntasach aige inti, a roinn sé linn ar fad, go fial.

Is iomaí teaghlach lán-Ghaeilge a mbeidh cuimhne acu ar chineáltas Fheargail ag ócáidí agus ag deireadh seachtaine sóisialta na heagraíochta Comhluadar. B’é Feargal a bhí i gcónaí amuigh chun tosaigh ag cur fáilte roimh thuismitheoirí agus roimh pháistí araon. Beidh cuimhne bhuan ar cé chomh sona is a bhí sé agus é ag freastal ar saoire Ghaeltachta Comhluadar/Glór na nGael i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ’chuile samhradh. Níor aithin Feargal aon difríocht idir dhaoine éagsúla; bhí sé lách le gach duine a tháinig chuige.

Thar rud ar bith eile, ba fhear clainne é Feargal Ó Cuilinn. Bhí a ról mar athair lárnach i ngach rud a rinne sé agus níl aon rud nach ndéanadh sé dá chlann ionúin, Louise agus Aedín.

Le himeacht Fheargail, tá athair, mac, deartháir, ball clainne, cara, comhghleacaí agus tírghráthóir caillte againn ar fad agus is boichte de sinn a bheith dhá uireasa.

Braithfidh muid ar fad uainn é san Fhoras Pátrúnachta agus inár scoileanna, a mheangadh gáire, a dhea-chaidreamh agus a chomhluadar cneasta.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Comórtas Ealaíne 2017

Tá ár gComórtas mór le rá ar ais & é bainteach le téama na Comhdhála.
Brúigh ar an íomhá le gach eolas a fháil.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Coláiste Dhún Másc oscailte & tús láidir ann

Guímid gach rath ar fhoireann agus ar dhaltaí Choláiste Dhún Másc. Seo an chéad uair don Fhoras Pátrúnachta a bheith páirteach le hAonad ag an meánleibhéal agus táimid ar bís faoi fhás na scoile amach anseo. Seo tuairisc ón scoil agus an scoilbhliain anois faoi lán seoil:

 

Táimid ar líne!

 

Bhí an t-atmaisféar leictreach le linn na seachtaine le teacht iPads na ndaltaí agus bhí gach duine ar bís tosnú á n-usáid chun féidearthachtaí na teicneolaíochta sa seomra ranga a aimsiú. As seo amach, usáidfidh daltaí Choláiste Dhún Másc a ngléasanna chun eolas a aimsiú, a choimeád agus a roinnt le chéile. Beidh an t-eolas i gcónaí ar fáil dóibh ins an áit céanna chomh maith. Mar cheann de ghearrchúrsaí nua an Teastas Shóisirigh, Litearthacht Digiteach na Meáin, foghlaimeoidh na daltaí conas taighde ar líne, agus usáid na hidirlíne a dhéanamh i slí éifeachtach agus sábháilte. Is é seo foghlaim agus múineadh na fichiú aoise tagtha ar an bhfód!

 

Díospóireacht

 

Tá tús curtha leis an díospóireacht agus le hullmhúcháin do Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain, mar chuid de ghníomhaíochtaí Gael Linn. Foghlaimeoidh an foireann díospóireachta na scileanna teangan agus cur i láthair cuí, maraon le conas argóint a dhéanamh. Go n-éirí leo.

 

Ceol

Tá an grúpa ceoil traidisiúnta nua-chumtha agus beidh cleachtadh seachtainiúil. Glacfaidh an grúpa páirt i gcomórtaisí ceoil éagsúla le linn na bliana. Tá ríméad orainn a bheith tosnaithe mar, nuair a stadann an ceol, stadann an rince!

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna ag Gael Linn do 2017/2018

Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna  ag Gael Linn do 2017/2018 !

Agus an scoilbhliain nua faoi lánseol, beidh Gael Linn ag cur scéimeanna, comórtais agus áiseanna ar fáil arís chun tacú leis an obair iontach atá á dhéanamh ag múinteoirí Gaeilge ar fud na tíre ! Beidh deis ag lucht bunscoile agus iar-bhunscoile páirt a ghlacadh sna scéimeanna éagsúla do dhaoine óga  idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge. Is féidir clárú d’imeachtaí agus tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh idirlín Gael Linn
www.gael-linn .ie ) nó ó 01/6751200.

Seo a leanas na príomhimeachtaí agus na háiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí Ghaelscoileanna agus Gaelcholáistí  le linn 2017/2018:

Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta. Glacfar le seónna ( 20 nóiméad ar fhaid ) i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceitse. Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.
www.gael-linn.ie/Coirm

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu. Triúr a bhíonn ar fhoireann agus beidh dhá dhíospóireacht ar a laghad ag gach foireann.  NB! DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA- 18 MEÁN FÓMHAIR 2017   www.gael-linn.ie/UiChadhain

Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge -an bhéim ar chomhaimsearthacht. Réamhbhabhtaí i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Mainistir Fhear Maí agus Muineachán i mí na Samhna. Dáta deiridh iontrála – Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair.
www.gael-linn.ie/Scleip

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta, le duaischiste €4,500. Dáta deiridh iontrála – Dé Céadaoin, 1 Samhain 2017.
www.gael-linn.ie/Siansa

Foilseacháin Gael Linn: Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. FoilsítearSplanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne:Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid. Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine. Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin. Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana.

www.gael-linn.ie/siopa

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoir do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar

Tá treoracha do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar ar fáil ach gliogáil ar an íomha thíos.

 

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoirlínte maidir le tacú le daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Tá treoirlínte na Roinne maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu ar fáil anseo

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Seoladh an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) ag leibhéal bunscoileanna ó Mheán Fómhair 2017

Tagraíodh do leathnú an FSSU go leibhéal bunscoileanna sa Lámhleabhar Rialachais le haghaidh Bunscoileanna 2015-2019 agus tá sé i bPlean Gníomhaíochta na Roinne Oideachais agus Scileanna le haghaidh 2017.

5 phríomhphointe le cur san áireamh:
1. Foilseoidh an Roinn Ciorclán i Méan Fómhair 2017 a léireoidh na socruithe le haghaidh sheoladh agus fheidhmiú na seirbhíse FSSU.

2. Foinse thábhachtach comhairle agus tacaíochta le haghaidh bunscoileanna a bheidh san FSSU ar ghnéithe de rialú airgeadais – a chuirfear ar fáil go príomha trí thacaíocht ar líne agus ar an nguthán. Maidir leis seo meastar ó Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh go bhforbróidh an FSSU teimpléid a mbainfidh scoileanna úsáid astu go hinmheánach chun monatóireacht a dhéanamh ar ioncam míosúil, ar chaiteachas, ar bhainistíocht buiséid agus ar shreabhadh airgeadais, srl. Beidh rogha ag scoileanna úsáid a bhaint as teimpléid inmheánacha an FSSU agus, más mian leo, is féidir leo leanúint ar aghaidh ag baint úsáid as IPPN Airgead Bunscoile/Teimpléad Airgeadais, Teimpléid Chuntasaíochta CPSMA, srl, go hinmheánach.

3. Beidh an FSSU dírithe freisin ar theimpléad náisiúnta caighdeánaithe le haghaidh cuntais scoile a thabhairt isteach de réir a chéile le haghaidh cuntais bhunscoileanna. Is éard a bheidh sa teimpléad náisiúnta ná an dóigh chaighdeánaithe a n-ullmhóidh cuntasóirí/iniúchóirí cuntais de réir riachtanais Alt 18 den Acht Oideachais 1998. Meastar gurb é seo a leanas an líne ama a bhainfidh leis seo:

• Scoilbhliain 2017/18: Díreoidh FSSU ar chomhairle agus ar thacaíocht a sholáthar mar chuid d’ullmhúcháin chun teimpléad náisiúnta caighdeánaithe a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe le haghaidh cuntais scoileanna.
• Scoilbhliain 2018/19: Is í seo an chéad bhliain a ullmhófar cuntais scoileannna de réir an teimpléid náisiúnta chaighdeánaithe. Is é seo an leagan amach riachtanach le gur féidir le scoileanna oibleagáidí de réir Alt 18 den Acht Oideachais 1998 a chomhlíonadh.
• Deireadh Fheabhra 2020 (6 mhí i ndiaidh dheireadh na scoilbhliana 2018/19): Is é seo an dáta deiridh chun cuntais scoile don scoilbhliain 2018/19 a chur isteach chuig an FSSU.

4. Beidh an teimpléad náisiúnta caighdeánaithe le haghaidh cuntais scoile ag teacht le teimpléid inmheánacha FSSU a bhfuil tagairt déanta dóibh ag 2 thuas. Dá bhrí sin, is féidir go mbeidh táillí níos ísle cuntasaíochta ann chun cuntais scoile a dheimhniú nó a iniúchadh mar thoradh ar theimpléid inmheánacha FSSU a úsáid (de réir riachtanais Chuid 18 den Acht Oideachais 1998) toisc go mbeidh an t-eolas a chuirfear faoi bhráid Cuntasóra i bhformáid a éascóidh gur fusa sonraí ábhartha na gcuntas scoile a aimsiú.

5. Ba chóir an t-uasdátú seo a thabhairt faoi bhráid Phríomhoidí Scoileanna agus na mBord Bainistíochta.

Postáilte faoi Uncategorized


21/03/17 Nuachtlitir ón SPU

Tá an chéad nuachtlitir ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna le léamh anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


14/02/17 Seicliosta ón SPU a chabhróidh le scoileanna caiteachas a ísliú

Tá seicliosta nua ar fáil ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna. Cabhróidh an seicliosta seo le scoileanna an caiteachas a ísliú ar na catagóirí is mó caiteachais. Ní mór do scoileanna an liosta a chomhlíonadh agus a roinnt leis an SPU. Is mó eolais a chuireann an scoil ar fáil is fearr an chomhairle a gheobhaidh siad. Tá sampla den cháipéis chomhlíonta san áireamh chomh maith. 

Brúigh anseo chun teacht ar an gcáipéis. 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Buaiteoirí Craobh Gael-linn 03.02.17

CAIGHDEÁN THAR CUIMSE AG CRAOBHCHOMÓRTAS
SCLÉIP GAEL LINN 2017!

Bhí caighdeán thar cuimse ag craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2017 a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin, 2 Feabhra 2017.

Comórtas talainne í Scléip, ina gcuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha, agus atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Chruinnigh scoláirí ó Dhún na nGall go dtí  Daingean Uí Chúis, mar aon lena gcuid múinteoirí agus a gcuid tuismitheoirí, in amharclann ‘Clasach’, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, do bhuaicphointe seo an chomórtais. Bhí na hiomaitheoirí uilig – suas le 300 acu – tar éis cáiliú roimhré trí réamhbhabhtaí réigiúnach, ag a bhfuaireadar comhairle ó mholtóirí aitheanta sna réimsí éagsúla.

Ba iad Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, agus Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a chur an seó i láthair go paiseanta i rith an lae. Ar dtús, bhí  taispeántais den scoth sna comórtais don Rince Cruthaitheach  ( Aonair agus Grúpaí) ó scoláirí Choláiste an Eachréidh, Baile Loch Riach, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Coláiste Oiriall, Muineachán, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis,  Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh.  Ina dhiaidh sin, bhí an comórtas Sceitse Nuachumtha, le léirithe ó aisteoirí óga an Eachréidh, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí agus Pobalscoil Chloich Cheanna Fhaola, An Fálcarrach. Ba léir  ansin gur bhain rinceoirí, amhránaithe agus ceoltóirí ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór agus Coláiste Pobail Osraí, sult as a bheith ar stáitse sna comórtais Slua-Amhránaíochta ansin.  Mhol na moltóirí Máire Uí Mhurchú,  Sile Ní Dhuibhne agus Enda Reilly an tsiamsaíocht uilig go hard!

I ndiaidh am lóin, bhí na comórtais don Ceol Aonair Comhairseartha ann, mar aon leis na comórtais Amhránaíochta le Féintionlacan, do dhaoine aonaracha agus do ghrúpaí.  Arís, bhí togha na tallainne ar ardán, agus scoláirí ó Choláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair agus Coláiste Pobail Ráth Chairn i measc na rannpháirtithe. Caithfear a rá go raibh an lucht féachana ag racáil nuair a chuaigh na bannaí ceoil ar stáitse ag deireadh an lae !  Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin agus Caitlín Ní Chonghaile, Foras na Gaeilge, leis na rannpháirtithe uilig. 

Thug na  moltóirí  Edel Ní Churraoin, Pádraig Ó Conghaile ( aka MC Muipéad ) agus Enda Reilly, mar aon le Méabh Ní Thuathaláin, léirmheasanna dearfacha faoi na míreanna éagsúla agus mholadar na ceoltóirí agus amhránaithe óga as caighdeán thar cuimse a bhaint amach.  Bhí cinntí deacra le déanamh acu ansin agus buaiteoirí le roghnú i ngach comórtas. Anuas air sin, bhí duais ann don dara háit ins na rannóga ina raibh cúig iomaitheoir nó níos mó. Is iad seo a leanas na duaiseoirí ar fad:

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sóisear): Chloe Ní Dhonnghaile, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sinsear ): Clodagh Ní Shúilleabháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sóisear ): Grúpa CDH, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sinsear ): Idirbhliain an Eachréidh, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Sceitse Nuachumtha ( Sóisear ): ‘Meascán Mearaí’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Sceitse Nuachumtha ( Sinsear ): ‘Conraitheoirí Uí Ghallachóir Teo’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall

Slua-Amhranaíocht ( Sóisear ): ‘Glór na nÓg’, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Co. Phort Láirge

Slua-Amhranaíocht ( Sinsear ): ‘CPO 5 & 6’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sóisear ): Ben Mac Eoin, Pobalscoil Chorca Dhuine, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sinsear ): Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):
An chéad áit – Aoibhinn Ní Dheagha, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

An dara háit – Caitlín Ní Nualláin, Coláiste de hIde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ) :
An chéad áit + GRADAM CHEOIL NÓS 2017 – Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An dara háit – Affia Ní Fhaoláin, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):

An chéad áit:  ‘Cailíní Binne’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

An dara háit: ‘Grád A’, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ):

An chéad áit + GRADAM SCLÉIP 2017 – ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

An dara háit:  ‘Cinniúint’, Coláiste Oiriall, Muineachán

Bronnadh duaiseanna a bhí deartha go speisialta don ócáid ag an seodóir Neil Conway orthu uilig. 

Bhí Gradam Scléip 2017 le bronnadh leis ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheas amach ó na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta. Bhí na moltóirí ar aon fhocal go raibh an duais seo tuillte go mór ag an ngrúpa ‘Smugairle Róin’, ó Choláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí.  Bhí  sceitimíní ar na réalta óga glacadh leis an ngradam speisialta seo.  Don chéad uair chomh maith, bronnadh duais Gradam Cheoil Nós don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa.  Bhí lúchair ar Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, an t-aitheantas seo a fháil as a saothar !   Mar chuid den duais freisin i mbliana déanadh taifeadadh ar na buaiteoirí uilig sna comórtais amhránaíochta agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió deis iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus Nósamach anseo.

Thar ceann Gael Linn, ghabh Seán Ó Ceallaigh buíochas leis na múinteoirí a spreag na daltaí le bheith páirteach sa chomórtas. ‘Tá Gael Linn an-sásta leis an líon scoileanna Gaeltachta agus an líon Gaelcholáistí a ghlac páirt i mbliana. Bíonn an claonadh ann i gcónaí an ceol agus an rince thraidisiúnta a lua leis na scoileanna sin ach léiríonn Scléip go bhfuil neart ceoltóirí agus rinceoirí comhaimseartha iontu freisin. Tá sé go hiontach go bhfuilimd ábalta ardán a thabhairt dóibh’, a dúirt sé.

Tuilleadh eolais:  Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie

ChloeNíDhonnghaile

CailíníBinne,MSGharman

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


Back to Top