Folúntas – Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

Tá ár n-eagraíocht ag fás agus tá na pobail a bhfuil ár scoileanna ag freastal orthu ag fás leis. Ar an ábhar sin, is mian leis An Foras Pátrúnachta Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe a earcú a bheidh ag plé leis an éileamh ar éagsúlacht ó na scoileanna.

Tá eolas mar gheall ar an bhfolúntas ar fáil san fhógra poist anseo.

 

Maidir le AFP: 

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 79 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Folúntas – Bainisteoir Cumarsáide

Tá ár n-eagraíocht ag fás agus tá an líon gaelscoileanna faoinár gcúram ag fás leis. Ar an ábhar sin, is mian leis An Foras Pátrúnachta Bainisteoir Cumarsáide a earcú a bheidh ag plé le cúrsaí cumarsáide na heagraíochta.

Tá eolas mar gheall ar an bhfolúntas ar fáil san fhógra poist anseo.

 

Maidir le AFP: 

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 79 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

:: PREASEISIÚINT

18 Márta 2021

 

Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

 

Tá cinneadh glactha den chéad uair riamh go mbunófaí múnla nua d’oideachas lán-Ghaeilge ag an dara leibhéal faoin bhForas Pátrúnachta.

 

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Norma Foley TD inniu múnla meanscolaíochta nua d’oideachas lán-Ghaeilge. Osclófar satailít lán-Ghaeilge i nDún Dealgan i Mí Mheán Fómhair faoi choimirce a máthairscoile Coláiste Ghlór na Mara agus a pátrún An Foras Pátrúnachta (AFP). Feidhmeofar an tsatailít ar bhonn phíolótach ag súil le go mbeidh an múnla inscálaithe i gceantair eile as seo amach.

 

Is éard atá sa satailít ná campas de Choláiste Ghlór na Mara i nDún Dealgan. Beidh an  foirgneamh scoile lonnaithe i nDún Dealgan ach ag tarraingt as foireann, bainistíocht agus pátrún Choláiste Ghlór na Mara atá lonnaithe i mBaile Brigín.

 

Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta Caoimhín Ó hEaghra mar gheall ar an gcinneadh: “Tá áthas mór ar An Foras Pátrúnachta faoi fhógra an Aire inniu. Tá éileamh agus suim ollmhór san oideachas lán-Ghaeilge léirithe ag an bpobal agus is iontach go mbeidh tumoideachas iomlán ar fáil do dhaltaí i nDún Dealgan. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire agus le hoifigigh na Roinne as a gcuid oibre ar an gceist seo.”

 

“Tá ceist na Gaeilge agus oideachas lán-Ghaeilge fite fuaite ina chéile. Tá sé d’aidhm ag an bhForas Pátrúnachta oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chur ar fáil chun tacú le pobail lán-Ghaeilge a chruthú. Teastaíonn go mbeidh an tumoideachas i bhfeidhm leis an oideachas is fearr a chinntiú ach ní sin amháin. Tá gá le foireann lán-Ghaeilge, Bord Bainistíochta lán-Ghaeilge agus pátrún scoile lán-Ghaeilge leis an bhfís seo a bhaint amach.”

 

Dúirt Maedhbh Daltún, Príomhoide Choláiste Ghlór na Mara, “Is toradh é an tionscnamh ceannródaíoch seo ar dhianiarrachtaí mhuintir Dhún Dhealgan, AFP, Coláiste Ghlór na Mara agus An Roinn Oideachais agus Scileanna a rinne mionchíoradh ar cheist an tsoláthair oideachais lán-Ghaeilge sa cheantar. Is cruthúnas é an múnla ar an tsuim agus ar an éileamh atá ann don Ghaelscolaíocht ag an dara leibhéal.”

 

Thug Ó hEaghra buíochas do na daoine agus do na heagraíochtaí ar fad a chabhraigh leis an tionscnamh seo a bhaint amach: na tuismitheoirí agus an pobal i nDún Dealgan, Coláiste Ghlór na Mara, Conradh na Gaeilge, Gaeloideachas agus gach duine eile a chabhraigh.

 

Tríd an múnla nua seo, is féidir leas a bhaint as buntáistí an tumoideachais mar aon leis an acmhainn mhór foirne, réimse ábhar agus eile atá i nGaelcholáiste neamhspleách. Is scéim phíolótach í seo a éascaíonn tumoideachas ag an dara leibhéal i gceantar nach bhfuil Gaelcholáiste faoi láthair.

 

Beidh An Foras Pátrúnachta agus Coláiste Ghlór an Mara ag dul i dteagmháil le pobal Dhún Dealgan go luath chun na chéad chéimeanna eile a leagan amach.

 

CRÍOCH

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Filleadh Céimnithe ar Scoil, 1 Márta 2021

Seicliosta AFP le haghaidh Filleadh Céimnithe ar Scoil an 1 Márta 2021

 

Gníomhartha maidir leis an bhFoireann:

1. Iarr ar gach ball foirne an Fhoirm um Fhilleadh ar Obair nuashonraithe a chomhlánú

2. Cuir Nóta Faisnéise 005/2021 agus Nóta Faisnéise 006/2021 ar fáil don fhoireann (tá leagan Gaeilge iarrtha againn ón Roinn)

3. Faigh amach cé na baill foirne a bheidh ag baint leasa as socruithe saoire

4. Déan teagmháil le Príomhionadaí na nOibrithe agus cuir i gcuimhne dó/di a bheith ar fáil don fhoireann.

5. Meabhraigh don fhoireann ábhar Cuid 5 den Phlean Freagartha do COVID nuashonraithe a léamh

6. Cuir Treoir HSPC nuashonraithe ar fáil don fhoireann

7. Iarr ar bhaill foirne iad féin a chur ar an eolas maidir le hOiliúint ábhartha

8. Tabhair eolas don fhoireann faoi acmhainní folláine nuashonraithe do mhúinteoirí an ROS: Bunscoil / Meánscoil

9. Tabhair sonraí teagmhála EAS do mhúinteoirí.

 

Gníomhartha maidir le Daltaí agus Tuismitheoirí:

10. Tabhair eolas do thuismitheoirí maidir leis na socruithe um fhilleadh ar scoil don 1 Márta 2021

11. Cuir in iúl do thuismitheoirí go mbeidh Foirm um Fhilleadh ar Oideachas ag teastáil do gach dalta atá ag filleadh

12. Meabhraigh do thuismitheoirí ábhar Cuid 5 den Phlean Freagartha do COVID nuashonraithe na scoile

13. Cuir in iúl do thuismitheoirí gur chóir cumarsáid leis an scoil a dhéanamh ar an bhfón nó ar líne amháin

14. Cuir i gcuimhne do thuismitheoirí cloí le treoirlínte sláinte poiblí agus gan bailiú le chéile ag an scoil

15. Tabhair eolas do thuismitheoirí faoi na hacmhainní folláine nuashonraithe ROS do thuismitheoirí

 

Gníomhartha Boird Bainistíochta agus Bainistíochta Scoile:

16. Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreatphlean maidir le filleadh céimnithe ar Bhunoideachas

17. Athbhreithniú a dhéanamh ar Achoimre ar na breiseanna riachtanacha ar Phlean Freagartha COVID-19 na scoile

18. An Plean Freagartha COVID-19 nuashonraithe a ghlacadh.

19. Athbhreithniú a dhéanamh ar theimpléad measúnaithe riosca na scoile maidir le COVID-19

20. Athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir nuashonraithe HSPC.

21. Athbhreithniú a dhéanamh ar na Treoirlínte Aerála nuashonraithe

22. A chinntiú go bhfuil dóthain soláthairtí TCP ar fáil don fhoireann. Ba chóir do scoileanna maisc ghrád leighis catagóir EN16483 a sholáthar do gach CRS, Múinteoir Oideachais Speisialta agus Coimhdeachtaí Bus.

23. Téigh i dteagmháil le covid19_alert@education.gov.ie maidir le maoiniú nó le faisnéis TCP breise

24. Cinntigh go gcuirtear an córas glantacháin atá leagtha amach i gCuid 7 agus in Aguisín 9 den Phlean Freagartha COVID19 nuashonraithe i bhfeidhm.

25. Cinntigh go gcuirtear seicliostaí ar fáil do Ghlantóirí de réir an Phlean Freagartha COVID-19 nuashonraithe

 

Uimhreacha Teagmhála Úsáideacha:

26. Líne Thiomnaithe do Phríomhoidí: (01) 2408785.

27. FSS LIVE: 1850 24 1850.

28. Uimhreacha teagmhála Réigiúnacha Sláinte Poiblí (mar atá roinnte le scoileanna cheana)

29. Líne tiomnaithe NCSE do Phríomhoidí: (01) 6023233

30. AFP 01 6294110 agus caoimhin@foras.ie, cormac@foras.ie, tomas@foras.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Folúntas – Oifigeach Cóiríochta

Tá ár n-eagraíocht ag fás agus tá an líon gaelscoileanna faoinár gcúram ag fás leis. Ar an ábhar sin, is mian leis An Foras Pátrúnachta Oifigeach Cóiríochta a earcú a bheidh ag plé le cúrsaí cóiríochta scoileanna uile na heagraíochta.

Tá buneolas mar gheall ar an bhfolúntas ar fáil san fhógra poist anseo.

Tá eolas cuimsitheach a bheadh cabhrach don té ar mian leo eolas domhain a fháil ar na dualgais poist agus go leor eile sa cháipéis seo.

 

Maidir le AFP: 

Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá breis agus 75 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Soláthar Sábháilte Scolaíochta le linn Covid-19

Tá nósanna imeachta cuimsitheacha foilsithe ag an gCigireacht maidir le Soláthar Sábháilte Scolaíochta agus iad dírithe ar an tréimhse idir Eanáir agus Meitheamh 2021.

Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar na nósanna seo agus iad a phlé mar chuid de chruinniú foirne.

Tá na nósanna le fáil anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Íocaíocht le foireann as uaireanta breise glantacháin

Tá an cur chuige maidir le híocaíochtaí a bhaineann le glanadh scoileanna leasaithe agus na scoileanna dúnta.

Tá treoir le fáil sa nuashonrú is déanaí ón FSSU atá ar fáil ag: https://www.fssu.ie/app/uploads/2021/01/Financial-Guideline-P07-Payment-To-Staff-For-Enhanced-Cleaning-Hours-1.pdf

Is féidir ceisteanna faoi seo a ardú leis an FSSU.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Obair na cigireachta go Meitheamh 2021

Tá eolas breise maidir le rannpháirtíochtaí comhairleacha, taighde agus meastóireachta na Cigireachta le scoileanna sa scoilbhliain reatha ar fáil sna ceangaltáin thíos.

Tagann an t-ábhar seo le ciorclán 0040/2020.

Tá ciorclán na Roinne le fáil anseo.

Tá cur i láthair na cigireachta le fáil anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Nuashonruithe do scoileanna ar an víreas

Iarrtar ar bhaill foirne agus ar bhaill bhoird inár scoileanna aird a thabhairt ar na nuashonruithe seo a leanas:

  1.  Tá treoracha agus nuashonruithe na Roinne foilsithe ar an leathanach cuí de chuid na Roinne ag: https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Fograí/comhairle-o-fss-maidir-le-coronavirus.html
  2.  Tá cáipéisí roinnte ar rphost lenár bPríomhoidí maidir leis an bPolasaí Iontrála nua. Is féidir fiosruithe agus dréachtpholasaithe a sheoladh go: polasaithe@foras.ie 
  3.  Tá moltaí maidir le cruinnithe ar líne agus úsáid na teicneolaíochta fad a bheidh scoileanna dúnta seolta ar rphost chuig ár scoileanna.
  4.  Tá nósanna imeachta éagsúla i bhfeidhm maidir le Achomharc 29. Cuireann an ROS na nósanna imeachta sin ar fáil do scoileanna má thagann achomharc isteach.
  5.  Tá eolas á roinnt le scoileanna DEIS maidir le béilte scoile.

 

Tá fáilte roimh chumarsáid leis an bhfoireann ar an ngnáthbhealach.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Dhá Ghaelscoil Nua

Déanfaidh An Foras Pátrúnachta dhá Ghaelscoil nua a oscailt i mBaile Átha Cliath in 2020. Beidh an dá scoil lonnaithe i nDomhnach Bat agus i dTeach Sagard.

 

Tá tuilleadh eolais, cúrsaí clárúcháin san áireamh, ar fáil ag www.gaelscoil4all.ie.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Back to Top