M. Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / M. Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge

Ó Mheán Fómhair 2013, cuirfidh Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, clár nuálach iarchéime, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, ar bun le díriú go sonrach ar shainriachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus ar inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Don chéad uair i bPoblacht na hÉireann, beidh clár iarchéime ilchodach le sraith modúl atá comhtháite, comhleanúnach agus idirghaolmhar curtha ar fáil le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge.

Cuirfear an M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge ar fáil ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné lárnach, i. cuid den chlár curtha ar fáil ar líne agus an chuid eile curtha ar fáil ar láthair. Cuirfear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, beidh taighdeoirí agus saineolaithe idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh siad torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga ar líne leis na mic léinn le linn an chláir.

Glacfar suas le fiche duine ar an gclár sa bhliain acadúil 2013/2014. Tá an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) chun sparántachtaí taighde a bhronnadh ar chohórt 2013. Glacfar le h-iarrataisí go dtí 31 Bealtaine 2013.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir, An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach ag tj.oceallaigh@mic.ul.ie nó ag 061 204325.