Riachtanais Speisialta

úll agus cailc cropped

Soláthar ón Roinn Oideachais

Inár scoileanna

Táimid tiomnaithe le cinnte go bhfaigheann páistí inár scoileanna an t-oideachas is fearr bunaithe ar bhuanna agus ar chumais an pháiste aonair. Faigheann ár scoileanna na tacaíochtaí céanna le scoileanna eile maidir le soláthar CRS, uaireanta acmhainne agus aonaid oideachais speisialta. De thoradh éileamh mór, bím ag cur le soláthar na n-aonad speisialta gach bliain. Tá sé léirithe ag taighde le fada an lá go ndéanann an timpeallacht lán-Ghaeilge/tumoideachais maitheas d’fhorbairt agus d’fhoghlaim an pháiste agus nach mbíonn siad thíos leis. Aithnítear an córas luath-thumoideachais iomlán mar an múnla is rathúla do pháistí/daltaí le riachtanais speisialta.

Go ginearálta, déantar foráil oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu:

  • I mbunscoileanna;
  • I ranganna speisialta ceangailte le gnáthscoileanna;
  • I suímh chomhtháite i ranganna príomhshrutha.
  • Tá nádúr agus leibhéal na freagartha oideachais bunaithe ar mhíchumas an linbh a ndearnadh measúnú gairmiúil air.I gcás ina meastar gurb é socrú i suíomh comhtháite an fhreagairt iomchuí, beidh soláthar i bhfoirm teagasc acmhainní nó i bhfoirm tacaíochta ó chúntóir riachtanas speisialta, nó an dá cheann acu.

    D’fhéadfadh go mbeadh socrú i scoil speisialta nó i rang speisialta ceangailte le bunscoil phríomhshrutha de dhíth ar leanaí a bhfuil dianleibhéil mhíchumais acu. Tá gach saoráid den chineál sin sainithe do ghrúpa míchumais ar leith agus feidhmíonn gach ceann acu cóimheas dalta le múinteoir atá laghdaithe go speisialta.

    Faigheann daltaí a fhreastalaíonn ar na saoráidí seo rátaí speisialta de mhaoiniú caipitíochta agus tá siad i dteideal leas a bhaint as an tseirbhís iompair scoile speisialta agus as an tseirbhís iompair bhusanna scoile.

    An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

    Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta chun feabhas a chur ar sholáthar sheirbhísí oideachas do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu de bharr míchumas. Cuirtear béim faoi leith ar pháistí. Bíonn an Chomhairle ag déileáil le breis agus 20,000 iarratas sa bhliain agus cuireann sí cinntí in iúl do scoileanna laistigh de thréimhse a mhaireann idir sé go seacht seachtaine.

    Eagraí riachtanais speisialta oideachais (ERSO)

    Ceapann an NCSE ERSOanna chun seirbhís dhíreach a chur ar fáil go háitiúil do thuismitheoirí na bpáistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus do scoileanna atá lonnaithe laistigh de limistéir gheografacha. Aimsítear riachtanais na bpáistí agus déantar cinneadh faoi líon na n-acmhainní a theastaíonn ó scoileanna chun seirbhís oideachais cuí a chur ar fáil dóibh.

    Bíonn an ERSO ag plé le hiarratais do mhúinteoireacht bhreise agus do thacaíocht ó SNAs. Cabhraíonn an ERSO le hiarratas ar iompar agus st Theicneolaíocht Chúnta. Is féidir le SENO comhairle a thabhairt do scoileanna agus do thuismitheoirí ar na háiseanna, ar na seirbhísí agus ar na hacmhainní atá ar fáil chun cabhair a thabhairt do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

    Leabhráin eolais atá foilsithe ag an NCSE

    pdf

    Eolas do thuismitheoir a bhfuil páiste bodhar acu

    Brúigh an iomhá ar chlé chun an leabhrán a oscailt

    pdf

    Eolas do thuismitheoirí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu

    Brúigh an iomhá ar chlé chun an leabhrán a fheiceáil

    Back to Top