Vacancies

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Vacancies"

FOLÚNTAS: Rúnaí Scoile (Leabharchoimeádaí / Riarthóir Ginearálta Oifige)

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo. Tosóidh an post lánaimseartha seo roimh dheireadh mhí Lúnasa 2022.
Post i meánscoil ghnóthach lán-Ghaeilge atá ann agus is gá tiomantas a léiriú d’fhís na scoile agus is gá go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge idir labhartha is scríofa  (TEG Meánleibhéal B2 nó a chomhionann inmhianta) ag iarrthóirí agus é a bheith ar a gcumas feidhmiú go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge.
 
Bheadh taithí ar an mbogearra SAGE ina chabhair. Cuirfear oiliúint bhreise ar fáil don iarrthóir a cheapfar.

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóirí agus litir chlúdaigh i nGaeilge a sheoladh ar ríomhphost chuig iarratais@gccd.ie .

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 5.00 i.n. a27/07/2022.

*   Is fostóir comhionannais deiseanna é Gael-choláiste Chill Dara

FOLÚNTAS: Múinteoir Ranga, Gaelscoil Longfoirt

Tá Gaelscoil Longfoirt ag earcú 3 mhúinteoirí ranga – faigh tuilleadh eolais anseo ar EducationPosts.ie

 • Íoslódáil an fhoirm iarratais anseo

 

Posted In Vacancies, News


0043/2022: Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta 2022/2023

Iarrtar ar Bhoird Bhainistíochta/Bhoird Oideachais agus Oiliúna an tábla athbhreithnithe seo a thabhairt faoi deara le haghaidh leithdháileadh Príomhphost Cúnta.

Gabhann an Tábla athbhreithnithe seo in ionad Ciorclán 0025/2021agus beidh éifeacht leis na ceapacháin ón 01 Meán Fómhair 2022.

Ba chóir aon cheisteanna maidir leis an sceideal PF athbhreithnithe a chur chuig Rannóg na Leithdháiltí sa Roinn: primaryallocations@education.gov.ie


FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Charraig na Siuire, Co Thiobraid Arainn

Is scoil de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Charraig na Siúire. Tá éiteas caitliceach ag an scoil agus tá sároideachas trí Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile. Beidh an scoil ag bogadh isteach ina foirgneamh buan ar na mallaibh.

Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

Is deis ar leith don té a cheapfar a (h)oidhreacht féin a chruthú i scoil a bhfuil fás i ndán di i bhfoirgneamh úr nua. Beifear ag súil leis go mbeidh tuiscint agus taithí ag iarratasóirí ar na dúshláin bhainistíochta a thagann leis an ról mar aon le fís a bheith acu maidir leis na deiseanna.

Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí 4pm, 7 Meitheamh 2022. Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 15 Meitheamh.

Tuilleadh eolais ar EducationPosts.ie


FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Uí Chéadaigh

Folúntas do Phríomhoide i nGaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Cill Mhantán, A98 YH48 https://www.gaelscoiluicheadaigh.ie

Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

An dáta tosaigh ná an 1 Meán Fómhair nó nuair a chomhlíonann an iarratasóir rathúil fógra éigeantach. Is scoil pháiste-lárnach í Gaelscoil Uí Chéadaigh.

Beidh duine fuinniúil, díograiseach, cineálta agus éifeachtach ag teastail chun an scoil a rith, ag tógáil ar an mbunchloch láidir atá leagtha. Ceannaire seasmhach, neamhspleách, le dea-bhreithiúnas a bheidh sa té a cheaptar. Duine atá tiománta do fhorbairt iomlán na bpáistí, d’fhoghlaim agus d’fhorbairt na foirne agus na clainnte a oibrionn leo agus don Ghaelscolaíocht.

Spriocdháta d’iarratais: Luan, 16ú Bealtaine

 • Fógra ar Education Posts: anseo
 • Foirm iarratais: anseo

FOLÚNTAS: Príomhoide do GS Átha Í

Ba mhian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Átha Í cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí cur isteach ar phost dhá bhliain mar phríomhoide gníomhach sa scoil sin. Beidh an té a cheapfar ag feidmiú ón 29ú Lúnasa go dtí’n 31ú Lúnasa 2023. Is scoil idir-chreidmheach í a thagann faoin bhForas Patrúnachta. Tá 178 dalta linn faoi lathair, 8 múinteoir ranga, 3 mhúinteoir tacaíochta, 2.5 CRS chomh maith le beirt atá ar chonradh coimhdeach.

Mar a thuigeann sibh tá Sorcha Ní Mhistéil ar iasacht leis an bhForas mar Bhainisteoir Sainspioraid agus dá bhrí sin tá an post seo ar fáil d’aon iarrthóir ar mhaith leo seal a chaitheamh mar Phríomhoide os rud é nach bhfuil an post á líonadh go hinmheánach.

Tuigimid go bhfuil cultúr agus foireann láidir in bhur scoileanna. Tuigimid freisin nár mhaith le haon scoil ceann dá gcuid múinteoirí a chailliúint ar feadh tréimhse. Ach ar mhaithe lenár scoileanna uile bheinn fíor bhuíoch dá mbeadh sibh sásta an t-eolas agus an fógra seo a chur faoi bhráid bhur foirne. Seans go mbeadh suim ag múinteoirí áirithe a gcuid taithí a roinnt agus taithí a fháil ar ról an phríomhoide.

Íoslódáil an t-iarratas anseo


FOLÚNTAS: Príomhoide, Coláiste Dhún Másc, Portlaoise, Co Laoise

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna LOETB ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar Phríomhoide, Choláiste Dhún Másc. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo láithreach. Bunaíodh Coláiste Dhún Másc mar choláiste pobal i 2017. Iar-bhunscoil chomhoideachais, ilchreidmheach, í faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí agus An Foras Pátrúnachta mar Chomhpháirtí Iontaobhaithe uirthi. Is scoil Bhéarla í ina bhfuil Aonad Lán-Gaeilge, áit ar féidir le scoláirí staidéar a dhéanamh ar gach ábhar trí mheán na Gaeilge.

Ba chóir go léireodh an t-iarrthóir rathúil tuiscint ar an nGaelscolaíocht agus go mbeadh sé/sí in ann dualgais an phoist a chomhlíonadh trí Ghaeilge.

Bhí clárúchán 437 ag an scoil ar 1 Meán Fómhair 2021.

Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

 • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
 • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha
 • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Is é an dáta deiridh chun Foirmeacha Iarratais Ríomhphoist chomhlánaithe a fháil ná 12 meán lae, Dé Máirt, 5 Aibreán 2022 chuig recruitment@loetb.ie

Foirm Iarratais Tag: DC86

Cur síos ar an bPost agus Sonraíocht an Duine

Tuilleadh eolais anseo


FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Bhrian Boróimhde, Sord, BÁC

Tá Príomhoide á earcú againn: Tá an folúntas príomhoideachta i nGS Bhrian Boróimhe, Sord.

Tuilleadh eolais: https://www.educationposts.ie/post/view/166229.

Posted In Vacancies, News


FOLÚNTAS: Cúram Iar-Scoile

Childcare Service Expressions of Interest sought

The Board of Management of Gaelscoil na bhFilí welcome expressions of interest for the establishment and running of an after-school service on the school location which will be made available through the medium of Irish from September 1 st 2022. This service is subject to the normal procedures of the Child Care Act 1991,TUSLA, Board of Management and School's Patron. The service will be made available initially from 1.30 to 2.30 p.m. to cater for children from Infant Classes.

Applicants must have

 • experience of working with children
 • proficiency in Irish
 • excellent management skills
 • an understanding of early childhood education
 • very good knowledge of immersion teaching in the setting of a Gaelscoil.
 • QQI Level 5 in Early Childhood Care and Education is desirable.

This is a proposal for a sole trader for the purposes of running an after-school service independent of the school.

Please apply to the Board of Management by sending your application AS A PDF DOCUMENT to bordbainistiochtagsf@gmail.com as a PDF document before 5p.m. on Thursday 7/4/2022.
*All enquiries regarding the after-school service may be made by sending an e-mail to the above e-mail also. Seol r-phost chuig an r-phost thuas luaite má tá eolas ar bith ag teastáil uait.


FOLÚNTAS: Post Mar Aistritheoir

Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála ETB)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta: 10/01/22 – 09/01/23

 • 39 uair sa tseachtain (beidh an post lonnaithe san ionas ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)
 • Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:
  • Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/san aistriúchán nó a comhionann
  • Caighdeán gairmiúil ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus and teanga scríofa
  • A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal oibre a léiriú
  • Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta
 • Tuilleadh eolas: www.donegalcentre.ie
 • Seol iarratas: recruitment@donegalcentre.ie roimh 3in 10 Nollaig 2021

Posted In Vacancies, News