Events

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Events "

Foirgneamh úrnua do Ghaelscoil Chluain Meala ag oscailt den chéad uair

Osclaíodh foirgneamh nua Gaelscoil Chluain Meala inné ag Paidí Ó Lionáird ó TG4. Is scoil de chuid An Fhorais Phátrúnachta í atá lonnaithe sa Bhaile Gaelach i gCluain Meala.  Tá an fhoirgneamh nua feistithe le réimse leathan áiseanna den chéad scoth.

Ag labhairt linn inné, dúirt Karen Mhic Gearailt, príomhoide na scoile “Tá lúcháir orainn go bhfuil doirse ár bhfoirgneamh scoile úrnua oscailte faoi dheireadh againn. Seo mar thoradh ar 27 bliana d’obair mhór na dtuismitheoirí, na foirne, an Bhoird Bainistíochta agus ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta. Is ábhar misnigh é go bhfuil an Ghaeilge ag fás léi sa cheantar seo, agus go bhfuil an oiread sin daltaí ag foghlaim trí Ghaeilge le chéile. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh go leor teaghlach nua inár scoil nua.”

Bhí an ghaelscoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó 1994. Taistealaíonn  daltaí ó chúig pharóiste dhéag chun oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge i nGaelscoil Chluain Meala.. Ag labhairt ann inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Tá an t-éileamh ar an ngaelscolaíocht ag fás i gcónaí. Freastalóidh an foirgneamh nua seo ar an bhfás ar an ngaelscolaíocht go háitiúil. Tuigeann tuismitheoirí níos mó ná riamh na buntáistí breise a chuireann an tumoideachas ar fáil – éiríonn níos fearr le daltaí go hacadúil, bíonn sé níos fusa an tríú teanga a fhoghlaim agus baineann siad leas as deiseanna fostaíochta níos fearr. Tá ríméad orainn tús a chur leis an gcaibidil nua seo i nGaelscoil Chluain Meala. Tá scoileanna faoin bhForas ag cur oideachais ar 17,000 dalta agus tá ár scoileanna oscailte do chách. Tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste in Éirinn atá á iarraidh.”

CRÍOCH

Teagmháil: Karen Mhic Gearailt, Príomhoide Teil: 0526127271 • Beidh agallaimh ar fáil le príomhoide na scoile Karen Mhic Gearailt, Caoimhín Ó hEaghra ar son na heagraíochta, An Foras Pátrúnachta, agus le tuismitheoirí agus daltaí ach iad a iarraidh. • Beidh an Grianghrafadóir John D Kelly ag eisiúint grianghraif chuig na meáin


An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh

Beidh an triú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh ar siúl an 10 agus 11 Meitheamh 2022 i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire. Is é is aidhm leis an gcomhdháil idirnáisiúnta seo an lucht léinn, cleachtóirí agus daoine gairmiúla a thabhairt le chéile chun taighde, teoiric agus dea-chleachtais an tumoideachais a chomhroinnt agus a phlé, agus chun plé gairmiúil bríoch a thionscnamh agus a chothú i dteangacha, ar leibhéil agus i gcomhthéacsanna éagsúla an tumoideachais. 

Pléfear na téamaí seo leanas:

 • Oideolaíocht agus Measúnú sa Tumoideachas
 • Ceannaireacht agus Foghlaim Ghairmiúil
 • An Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangach

Tá An Foras Pátrúnachta ag tnúth go mór leis sibh a fheiceáil ann.

 

Posted In Events , News


Lá Mór na Gaeilge Street Festival, Dublin, 01.05.22

The Lá Mór na Gaeilge street festival will take place this Sunday, 01/05, on Parnell Square North from 12:00-16:00. This will be a fantastic, and free event, with perfect entertainment for families on the long weekend (everything from music, céilí, giant games such as twister, workshops, etc. to face painting, clowns, etc.).

Fluent or cúpla focal – All are welcome and there will be something for everyone on the day.

Posted In Events , News


SEALBHÚ: Seimineáir an Earraigh 2022

Ba mhór ag SEALBHÚ tú a bheith i láthair ag sraith seimineár gréasáin ar Ghnéithe d’Oideachas na Gaeilge, Dé Máirt 15, 22, & 29 Márta 2022 ar 7.00i.n

Gnéithe d’Oideachas na Gaeilge
Dé Máirt, 7.00i.n.

 • 15.03.22
  Sealbhú na Gaeilge i Scoileanna T2: Inspreagadh agus dúshláin
  an tOllamh Muiris Ó Laoise, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan
 • 22.03.22
  ‘Cath idir an pobal agus an “murder machine”’: Luathbhlianta Ghluaiseacht na Gaelscolaíochta, c.1969-76
  an Dr Kerron Ó Luain, Comhalta iar-dhochtúireachta IRC/COGG
 • 29.03.22
  Gnéithe den bhailíocht i mbéaltriail Ghaeilge na hArdteiste
  Aoife Ní Ghloinn, Stiúrthóir Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc & Tástáil, Ollscoil Mhá Nuad

Cláraigh anseo: https://dcu-ie.zoom.us/meeting/register/tJApduCurDgiHtbgjpMtYLlL6LG7d2tkADHC

Posted In Events , News


Clár Oiliúna 2022

Faigh thíos clár oiliúna 2022 do bhord bainistíochta na scoile.

Clúdófar ábhair ar nós cúrsaí dlí, cosaint sonraí, airgeadais agus earcaíocht.

Tapaígí an deis anois! Cláraígí ag na naisc Zoom thíos.

28 Aib 2022, 3:00 i.n. Conas tacú le daltaí trasinscneacha
12 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: Cosaint Leanaí Cuid 2
19 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: Cúrsaí Dlí – Polasaí Iontrála
26 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: An Bord Mar Aonán Corparáideach
Fiosrúcháin tomas@foras.ie
01-2150190

 


Comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim nua na Bunscoile

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile i gcomhair comhairliúcháin i mí Feabhra 2020. De bharr na gcúinsí dúshlánacha a bhain le COVID-19, áfach, ní raibh an deis ag scoileanna páirt a ghlacadh ann.

Tá comhairliúchán le bunscoileanna agus scoileanna speisialta maidir leis na príomhtheachtaireachtaí le haghaidh curaclam athfhorbartha sa dréachtchreat athoscailte anois. Ag leanúint ar aghaidh chuig deireadh mhí Feabhra 2022, táimid ag súil go mór le cloisteáil ó mhúinteoirí, ó cheannairí scoile, ó pháistí agus ó thuismitheoirí, agus a bheith ag obair leo trínár seimineáir ar líne agus trínár n-imeachtaí grúpa fócais. Más féidir, eagróimid imeachtaí comhairliúcháin aghaidh ar aghaidh go luath in 2022, ag brath ar chomhairle sláinte phoiblí.

Gheobhaidh tú sonraí maidir leis an gcomhairliúchán ar www.ncca.ie/bunscoil chomh maith le naisc chuig ceistneoir ar líne, foirm aighneachta scríofa agus ábhair chomhairliúcháin do cheardlanna sna scoileanna. Is féidir leat clárú le haghaidh nuashonruithe rialta ó CNCM ach clárú dár nuachtlitir.

Posted In Events , News


Croí na Scoile: Clár nua dár scoileanna ilchreidmeacha

Tá obair ar bun lenár scoileanna ilchreidmheacha chun forbairt a dhéanamh ar an gclár Croí na Scoile.   Tá clár tacaíochta ar fáil do scoileanna ilchreidmheacha “óga” chomh maith chun tacú leo agus iad ag cur tús leis an gcur i bhfeidhm sa scoil.   

Gné eile a bhaineann leis an bpost ná athchumrú scoileanna, ag teacht le feachtas na Roinne chun ard a dhíriú ar oideachas ilchreidmheach i scoileanna ar fud na tíre.  Roinnfimid tuilleadh eolais agus rachaimid i gcomhairle lenár scoileanna maidir leis an ábhar seo i rith na bliana.  

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha ag sorcha@foras.ie má bhíonn tuilleadh eolais de dhíth nó más mian leat páirt a ghlacadh sa mheitheal forbartha don chlár Croí na Scoile.

Posted In Events , News


Zoom Meeting, 18/10/21 6pm, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dundalk

There will be an information meeting about the enrolment process for the satellite of Coláiste Ghlór na Mara, Dundalk, next Monday at 6pm on Zoom. Closing date for applications, 22nd October 2021.

 • The meeting is open to prospective parents and the community.
 • The meeting will be bilingual (welcome as Gaeilge, information in English)
 • The meeting will last between 30mins to an hour
 • Questions are welcome at the meeting

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09

Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
 • Bunchúrsa
 • TEG B1
 • TEG B2
 • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie

Posted In Events , News, Training


Seisiúin Oiliúna don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

Sorry, this entry is only available in Irish.

Posted In Events , News, Training