Nuacht

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht" (Page 2)

FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Charraig na Siuire, Co Thiobraid Arainn

Is scoil de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Charraig na Siúire. Tá éiteas caitliceach ag an scoil agus tá sároideachas trí Ghaeilge á fháil ag daltaí na scoile. Beidh an scoil ag bogadh isteach ina foirgneamh buan ar na mallaibh.

Beidh roghnú an duine rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

Is deis ar leith don té a cheapfar a (h)oidhreacht féin a chruthú i scoil a bhfuil fás i ndán di i bhfoirgneamh úr nua. Beifear ag súil leis go mbeidh tuiscint agus taithí ag iarratasóirí ar na dúshláin bhainistíochta a thagann leis an ról mar aon le fís a bheith acu maidir leis na deiseanna.

Glacfar le hiarratais ar ríomhphost amháin go dtí 4pm, 7 Meitheamh 2022. Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 15 Meitheamh.

Tuilleadh eolais ar EducationPosts.ie

Postáilte faoi An Fhoireann, Folúntais, Nuacht


Comhairliúchán ar an Athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht

Bíodh Deis Labhartha Agat

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Oideachais faoi láthair ar an bPlean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus ar na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna.

Is mian linn a chinntiú go bhfuil an Plean Gníomhaíochta faoi Bhulaíocht agus na Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna éifeachtach chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi i scoileanna.

Mar chuid den obair seo, tá do chuid tuairimí á lorg ag an Roinn maidir le cad ba chóir a dhéanamh chun cosc a chur ar an mbulaíocht agus chun dul i ngleic léi inár scoileanna.

Tá cuireadh á thabhairt ag an Roinn duit chun aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh agus chun ceistneoir 15 nóiméad a chomhlánú mar chuid den phróiseas comhairliúcháin poiblí.

Ba mhaith linn cloisteáil ó

 • Leanaí
 • Daoine Óga
 • Tuismitheoirí
 • Baill foirne scoile (baill foirne neamhtheagaisc san áireamh)
 • Comhpháirtithe Oideachais
 • Eagraíochtaí
 • Daoine Aonair

Is féidir rochtain a dhéanamh ar an gcomhairliúchán ar an nasc seo a leanas: [external-link https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna ]

https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/athbhreithniu-ar-phlean-frith-bhulaiocht-do-scoileanna/ ]

Beidh an chéim chomhairliúcháin ar oscailt ón 26 Bealtaine 2022 go dtí an 21 Meitheamh 2022

If you have any queries regarding this work please contact antibullying2022@education.gov.ie

Postáilte faoi An Fhoireann, Ciorcaláin, Nuacht


Fógraíonn an tAire Foley glao le haghaidh iarratas ó scoileanna do Thionscnamh na nEalaíon san Oideachas – BLAST 2022

Tá cuireadh á thabhairt ag an Aire Oideachais, Norma Foley TD, inniu, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna le hiarratas a dhéanamh ar thionscnamh nua de chuid na n-ealaíon san oideachas, BLAST 2022.

Is cúis áthais í don Aire Foley a dheimhniú go mbeidh BLAST – Na hEalaíona Beo a Thabhairt do Scoláirí agus do Mhúinteoirí – á reáchtáil in 2022 don dara huair. Le clár 2022, beidh níos mó ná 400 áit chónaithe ann do na healaíona nua san oideachas thar thréimhse na bliana.

Is é aidhm BLAST an t-am agus an spás a thabhairt do scoláirí ar fud na tíre, chun obair a dhéanamh le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail chruthaitheacha, shamhlaíocha agus spraíúla.

Tá na ranganna nuálacha seo deartha agus forbartha idir an t-ealaíontóir, an múinteoir agus an scoil faoi chomhordú an líonra na nIonad Tacaíochta Oideachais in Éirinn (ITOÉ) de 21 ionad oideachais lánaimseartha.

Dúirt an tAire Foley: “Is cúis bróid í dom lainseáil BLAST 2022 a fhógairt, a thógann ar cé chomh maith agus a d’éirigh le Clár BLAST 2021.

“Nuair a lainseáil mé BLAST anuraidh, bhí súil agam go n-osclódh sé meonta agus croíthe ár leanaí trí thaithí agus deiseanna atá nua agus cruthaitheach a chur ar fáil dár leanaí agus dár lucht óige agus dár scoileanna. Léirigh an fhianaise le bliain anuas go bhfuil ár bpobail scoileanna tar éis glacadh le BLAST ní b’fhearr ná mar a measadh a bheadh.

“In 2021, bhí níos mó ná 480 áit chónaithe nua ealaíona san oideachas i níos mó ná 480 scoil de bharr BLAST, a chinntigh go raibh níos mó ná 12,000 scoláire in ann tairbhe a bhaint as an taithí seo in éineacht leis na múinteoirí agus na scoileanna. Chlúdaigh roinnt de na healaíontóirí oilte ar fáil do na scoileanna ábhair ar nós na hilmheáin, an mhíealaín, mósáicí, dealbhóireacht ghloine dhaite/bheochana agus an tabhealaín.

“Léirigh BLAST gur timpeallacht iontach í an scoil le go mbeidh taithí nua agus éagsúil ag na leanaí, le cairde nua a dhéanamh, le bheith cruthaitheach agus an rud is tábhachtaí ná go mbeidh spraoi acu agus iad ag foghlaim.

“Is cúis áthais dom freisin lógó nua BLAST a lainseáil, tar éis comhórtais náisiúnta a bheith ann. Roghnaigh painéal moltóirí an lógó a bhuaigh lena n-áirítear Louis Walsh agus Brenda Dermody d’Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath. Is iontráil chruthaitheach agus phraiticiúil é an lógó a bhuaigh, agus déanann sé éacht mór trí bheocht a chur sna gnéithe éagsúla de na foláirimh, i gcomhréir le spiorad BLAST. Comhghairdeas as an méid a rinne Lily Fleming de Rang a 6 Bunscoil Rinn An Chabhlaigh, Rushbrooke, An Cóbh, Co. Chorcaí

“Gheobhaidh Lily ceamara go-pro, agus tá glactha anois dá lógó mar an lógó oifigiúil do BLAST. Tá súil agam go mbainfidh siad taitneamh as é a fheiceáil ar fud ghníomhaíochtaí BLAST amach anseo!”.

Roghnaíodh an iontráil a bhuaigh as níos mó ná 1,411 iontráil ó bhunscoileanna agus ó iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann. Fuair ceathrar a tháinig sa dara háit ardmholadh ó na moltóirí as a n-iontrálacha. Gheobhaidh na hiontrálaithe ar fad teastas BLAST.

Bhí an dara háit

 • Tayla–Jae Morcombe , Mercy Mounthawk Secondary School, Mouthhawk, Tralee Co. Kerry
 • Louise Corry Galvin, St. Joseph’s Secondary School, Spanish Point Co. Clare
 • Szymon Krzyzanowski, Wexford CBS, Thomas St. Co. Wexford
 • Grace Hilliard, Coláiste Eoin, Hacketstown, Co. Carlow
 • Julia Bartecka , Holy Family Secondary School , Newbridge Co. Kildare

Conas a oibreoidh tionscnamh Cónaithe BLAST na nEalaíon san Oideachas?

An tIonad Oideachais

Déanfaidh scoileanna iarratas ar chlár cónaithe BLAST na nEalaíon san Oideachas chuig an ionad oideachais lánaimseartha atá ina gceantar. Déanfar clár na n-ealaíontóirí faofa i ngach ionad oideachais a eagrú de réir ealaíontóra agus disciplín, beidh an taithí oiliúna ábhartha atá ag teastáil agus atá faofa san áireamh, samplaí d’obair a rinneadh cheana agus samplaí de thaithí ábhartha nó ghaolmhar i gcomhthéacs oideachais agus pobail.

An tEalaíontóir

Beidh ealaíontóirí as aon disciplín ealaíonta atá oilte i gcomhpháirtíocht chun obair i scoileanna cláraithe le gach ceann den 21 ionad oideachais lánaimseartha. San áireamh sna disciplíní ealaíonta tá na hamharc-ealaíona, an cheardaíocht, ceol, damhsa, drámaíocht, litríocht agus scannánaíocht. Déanfar na disciplíní cruthaitheacha a leathnú de réir mar a fhorbraíonn Clár Cónaithe BLAST sna blianta amach romhainn.

Beidh na healaíontóirí ar an gClár Ealaíontóirí Faofa oilte roimhe seo agus beidh siad tar éis páirt a ghlacadh i gcláir chónaithe scoileanna faoin FGL um Chomhpháirtíocht Múinteoirí-Ealaíontóirí agus tionscnamh Cónaithe nó na hEalaíona i gClár na Sraithe Sóisearaí atá faofa ag an Roinn Oideachais agus faoina treoir. Tá na healaíontóirí oilte agus cláraithe faoi láthair ar an gClár Ealaíontóirí Faofa Ar Líne atá á bhainistiú ag líonra na n-ionad tacaíochta oideachais go náisiúnta. Lorgóidh an t-ionad oideachais Imréiteach na nGardaí d’ealaíontóirí le haghaidh na n-iarratas scoile a n-éiríonn leo. Eagróidh an t-ionad oideachais go n-íocfar an t-ealaíontóir freisin, a bhainfidh níos mó den ualach riaracháin a bhíonn ar mhúinteoirí agus ar scoileanna.

An Scoil

Ní mór do na scoileanna a bheith i gceantar an ionaid oideachais lánaimseartha áitiúil. Ní féidir le scoileanna ach iarratas amháin a chur isteach.

Spreagann an tionscnamh seo iad seo a leanas:

 • Scoileanna, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, nach raibh an deis acu le déanaí páirt a ghlacadh ina leithéid de thionscnaimh chruthaitheacha.
 • Scoileanna a thugann tacaíocht don chuimsiú agus do rannpháirtíocht mhéadaithe na n-ealaíon san oideachas le scoláirí as cúlraí faoi mhíbhuntáiste agus le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais (SEN) acu.
 • Scoileanna a bhfuil cuntas teiste acu sa chomhpháirtíocht múinteoirí-ealaíontóirí ag obair sa seomra ranga agus sa scoil.
 • Tiomantas na scoile uile don tionscadal, ach níl sé riachtanach go n-oibríonn na ranganna ar fad leis an ealaíontóir.
 • Ba chóir go gcuirfeadh na tionscadail san áireamh curaclaim ábhartha na scoile de réir mar is cuí agus díriú ar an bpróiseas.

Maoiniú Chlár Cónaithe BLAST na nEalaíon san Oideachas:

Is é táille an ealaíontóra €1,000 do gach clár cónaithe, atá maoinithe ag an Roinn Oideachais trí gach ionad oideachais. Íocfaidh an t-ionad oideachais an t-ealaíontóir. Déanfar an t-ealaíontóir a mhaoiniú ar feadh 20 uair an chloig theagmhála, chomh maith le 6 uair an chloig le haghaidh am pleanála/forbartha/athbhreithnithe. Is féidir cláir chónaithe mhaoinithe atá faofa a chur i gcrích i rith na bliana acadúla, ag tosú i mí Deireadh Fómhair 2022.

Tá tacaíocht á fáil ag an tionscnamh seo ó líonra n-ionad oideachais ITOÉ, FGL um Chomhpháirtíocht Múinteoirí-Tuismitheoirí, na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, Clár um Rannpháirtíocht Chruthaitheach an NAPD agus Tairseach na nEalaíon san Oideachas.

Beidh tuilleadh eolais maidir le BLAST, na treoirlínte agus an fhoirm iarratais ar fáil ó Gov.ie/blast agus ó shuíomhanna gréasáin na n-ionad oideachais áitiúil (21 ionad lánaimseartha). Osclóidh an próiseas iarratais ar an 25ú Bealtaine 2022 agus dúnfaidh sé ar an 30ú Méan Fómhair 2022.

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


Deonú leabhair 2022

Tá maoiniú aon uaire de €20 milliún á chur ar fáil sna seachtainí seo amach romhainn chun go mbeidh ar chumas na mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna go léir sa Scéim Saoroideachais leabhair, closleabhair agus meáin eile a cheannach chun na taiscí d’acmhainní litearthachta atá acu cheana féin a fheabhsú. Léigh tuilleadh anseo…

Postáilte faoi An Fhoireann, Ciorcaláin, Nuacht


Ciorcláin Mí Bhealtaine 2022

Breathnaigh ar ciorcláin agus déan íoslódáil orthu. Is ráiteas scríofa é ciorclán a sholáthraíonn eolas agus treoirlínte i dtaobh dlíthe agus gnásanna. Tá an suíomh gréasáin seo ag leibhéal béite agus níl gach ciorclán ar fáil ann go fóill.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Bhealtaine a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais

Postáilte faoi Ciorcaláin, Nuacht


BEALTAINE 2022: Eolas is déanaí ón FSSU


FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Uí Chéadaigh

Folúntas do Phríomhoide i nGaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Cill Mhantán, A98 YH48 https://www.gaelscoiluicheadaigh.ie

Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

An dáta tosaigh ná an 1 Meán Fómhair nó nuair a chomhlíonann an iarratasóir rathúil fógra éigeantach. Is scoil pháiste-lárnach í Gaelscoil Uí Chéadaigh.

Beidh duine fuinniúil, díograiseach, cineálta agus éifeachtach ag teastail chun an scoil a rith, ag tógáil ar an mbunchloch láidir atá leagtha. Ceannaire seasmhach, neamhspleách, le dea-bhreithiúnas a bheidh sa té a cheaptar. Duine atá tiománta do fhorbairt iomlán na bpáistí, d’fhoghlaim agus d’fhorbairt na foirne agus na clainnte a oibrionn leo agus don Ghaelscolaíocht.

Spriocdháta d’iarratais: Luan, 16ú Bealtaine

 • Fógra ar Education Posts: anseo
 • Foirm iarratais: anseo

FOLÚNTAS: Príomhoide do GS Átha Í

Ba mhian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Átha Í cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí cur isteach ar phost dhá bhliain mar phríomhoide gníomhach sa scoil sin. Beidh an té a cheapfar ag feidmiú ón 29ú Lúnasa go dtí’n 31ú Lúnasa 2023. Is scoil idir-chreidmheach í a thagann faoin bhForas Patrúnachta. Tá 178 dalta linn faoi lathair, 8 múinteoir ranga, 3 mhúinteoir tacaíochta, 2.5 CRS chomh maith le beirt atá ar chonradh coimhdeach.

Mar a thuigeann sibh tá Sorcha Ní Mhistéil ar iasacht leis an bhForas mar Bhainisteoir Sainspioraid agus dá bhrí sin tá an post seo ar fáil d’aon iarrthóir ar mhaith leo seal a chaitheamh mar Phríomhoide os rud é nach bhfuil an post á líonadh go hinmheánach.

Tuigimid go bhfuil cultúr agus foireann láidir in bhur scoileanna. Tuigimid freisin nár mhaith le haon scoil ceann dá gcuid múinteoirí a chailliúint ar feadh tréimhse. Ach ar mhaithe lenár scoileanna uile bheinn fíor bhuíoch dá mbeadh sibh sásta an t-eolas agus an fógra seo a chur faoi bhráid bhur foirne. Seans go mbeadh suim ag múinteoirí áirithe a gcuid taithí a roinnt agus taithí a fháil ar ról an phríomhoide.

Íoslódáil an t-iarratas anseo


Earcaíocht 2022: Eolas tábhachtach do phríomhoidí

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach ar an ábhar.

Léigh anseo…


0031/2022: Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2022/2023

Ordaíonn an tAire Oideachais duit na socruithe sannacháin fhorlíontaigh seo a leanas a chur chun feidhme do chúntóirí riachtanas speisialta don scoilbhliain 2022/2023. Tá na socruithe seo le cur chun feidhme ag gach fostóir le héifeacht láithreach agus ní mór do gach scoil/Bord Oideachais agus Oiliúna agus do gach cúntóir riachtanas speisialta cloí le téarmaí an chiorcláin seo.