Fógraí Tábhachtacha

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Fógraí Tábhachtacha"

Ár gcomhbhrón ar bhás Fheargail Uí Chuilinn

Feargal Ó Cuilinn RIP

Is cúis mhór bhróin ag Bord Stiúrtha An Foras Pátrúnachta go bhfuil Feargal Ó Cuilinn, iarstiúrthóir na heagraíochta, imithe ar shlí na fírinne. Fuair Feargal bás inniu 13 Deireadh Fómhair 2017, tar éis breoiteacht ghairid. Déanann stiúrthóirí agus foireann na heagraíochta comhbhrón ó chroí lena mháthair Bridie, lena bheirt iníonacha, Louise agus Aedín, lena iarbheanchéile Jean, lena pháirtnéir Anna, a hiníonacha siúd Naoise agus Aoife, lena chlann agus lena ghaolta uilig.

Bhí Feargal fostaithe le Glór na nGael ón mbliain 2014 i leith ach bhí sé féin agus foireann Ghlór ag obair as lámha a chéile le blianta fada roimhe sin, le linn dó a bheith ag feidhmiú mar Stiúrthóir ar an eagraíocht Comhluadar.

Is iomaí togra agus tionscadal a raibh Feargal gafa leo agus lárnach iontu. B’é bunú agus buanú Ghaelscoil Bharra, i gCabrach, a bhí ar bharr a liosta tosaíochtaí le fada an lá agus b’ábhar bróid dó é go raibh foirgneamh buan faighte ag an scoil i mbliana, tar éis breis agus fiche bliain. Thuig sé tábhacht an oideachais do thodhchaí na Gaeilge agus d’fheidhmigh sé ar Bhoird Bhainistíochta éagsúla, ina measc, Gaelscoil Chabhrach, Gaelscoil Chill Mhantáin, Gaelscoil Nás na Ríogh, Coláiste Mhuire, ar Bhord Stiútha Ghaelscoileanna (Gaeloideachas teo.) agus ar feadh tréimhse fhada mar Chisteoir ar Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge.

Ní raibh a obair dheonach teoranta don oideachas amháin: bhí sé gafa le Bord Stiúrtha Rith Teo. óna bhunú sa bhliain 2010 agus bhí dílseacht dho-chloíte aige dá chlub Robert Emmets CLG. Bhí spéis mhór ag Feargal i gcúrsaí staire agus saineolas suntasach aige inti, a roinn sé linn ar fad, go fial.

Is iomaí teaghlach lán-Ghaeilge a mbeidh cuimhne acu ar chineáltas Fheargail ag ócáidí agus ag deireadh seachtaine sóisialta na heagraíochta Comhluadar. B’é Feargal a bhí i gcónaí amuigh chun tosaigh ag cur fáilte roimh thuismitheoirí agus roimh pháistí araon. Beidh cuimhne bhuan ar cé chomh sona is a bhí sé agus é ag freastal ar saoire Ghaeltachta Comhluadar/Glór na nGael i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ’chuile samhradh. Níor aithin Feargal aon difríocht idir dhaoine éagsúla; bhí sé lách le gach duine a tháinig chuige.

Thar rud ar bith eile, ba fhear clainne é Feargal Ó Cuilinn. Bhí a ról mar athair lárnach i ngach rud a rinne sé agus níl aon rud nach ndéanadh sé dá chlann ionúin, Louise agus Aedín.

Le himeacht Fheargail, tá athair, mac, deartháir, ball clainne, cara, comhghleacaí agus tírghráthóir caillte againn ar fad agus is boichte de sinn a bheith dhá uireasa.

Braithfidh muid ar fad uainn é san Fhoras Pátrúnachta agus inár scoileanna, a mheangadh gáire, a dhea-chaidreamh agus a chomhluadar cneasta.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Comórtas Ealaíne 2017

Tá ár gComórtas mór le rá ar ais & é bainteach le téama na Comhdhála.
Brúigh ar an íomhá le gach eolas a fháil.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Coláiste Dhún Másc oscailte & tús láidir ann

Guímid gach rath ar fhoireann agus ar dhaltaí Choláiste Dhún Másc. Seo an chéad uair don Fhoras Pátrúnachta a bheith páirteach le hAonad ag an meánleibhéal agus táimid ar bís faoi fhás na scoile amach anseo. Seo tuairisc ón scoil agus an scoilbhliain anois faoi lán seoil:

 

Táimid ar líne!

 

Bhí an t-atmaisféar leictreach le linn na seachtaine le teacht iPads na ndaltaí agus bhí gach duine ar bís tosnú á n-usáid chun féidearthachtaí na teicneolaíochta sa seomra ranga a aimsiú. As seo amach, usáidfidh daltaí Choláiste Dhún Másc a ngléasanna chun eolas a aimsiú, a choimeád agus a roinnt le chéile. Beidh an t-eolas i gcónaí ar fáil dóibh ins an áit céanna chomh maith. Mar cheann de ghearrchúrsaí nua an Teastas Shóisirigh, Litearthacht Digiteach na Meáin, foghlaimeoidh na daltaí conas taighde ar líne, agus usáid na hidirlíne a dhéanamh i slí éifeachtach agus sábháilte. Is é seo foghlaim agus múineadh na fichiú aoise tagtha ar an bhfód!

 

Díospóireacht

 

Tá tús curtha leis an díospóireacht agus le hullmhúcháin do Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain, mar chuid de ghníomhaíochtaí Gael Linn. Foghlaimeoidh an foireann díospóireachta na scileanna teangan agus cur i láthair cuí, maraon le conas argóint a dhéanamh. Go n-éirí leo.

 

Ceol

Tá an grúpa ceoil traidisiúnta nua-chumtha agus beidh cleachtadh seachtainiúil. Glacfaidh an grúpa páirt i gcomórtaisí ceoil éagsúla le linn na bliana. Tá ríméad orainn a bheith tosnaithe mar, nuair a stadann an ceol, stadann an rince!

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna ag Gael Linn do 2017/2018

Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna  ag Gael Linn do 2017/2018 !

Agus an scoilbhliain nua faoi lánseol, beidh Gael Linn ag cur scéimeanna, comórtais agus áiseanna ar fáil arís chun tacú leis an obair iontach atá á dhéanamh ag múinteoirí Gaeilge ar fud na tíre ! Beidh deis ag lucht bunscoile agus iar-bhunscoile páirt a ghlacadh sna scéimeanna éagsúla do dhaoine óga  idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge. Is féidir clárú d’imeachtaí agus tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh idirlín Gael Linn
www.gael-linn .ie ) nó ó 01/6751200.

Seo a leanas na príomhimeachtaí agus na háiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí Ghaelscoileanna agus Gaelcholáistí  le linn 2017/2018:

Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta. Glacfar le seónna ( 20 nóiméad ar fhaid ) i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceitse. Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.
www.gael-linn.ie/Coirm

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu. Triúr a bhíonn ar fhoireann agus beidh dhá dhíospóireacht ar a laghad ag gach foireann.  NB! DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA- 18 MEÁN FÓMHAIR 2017   www.gael-linn.ie/UiChadhain

Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge -an bhéim ar chomhaimsearthacht. Réamhbhabhtaí i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Mainistir Fhear Maí agus Muineachán i mí na Samhna. Dáta deiridh iontrála – Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair.
www.gael-linn.ie/Scleip

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta, le duaischiste €4,500. Dáta deiridh iontrála – Dé Céadaoin, 1 Samhain 2017.
www.gael-linn.ie/Siansa

Foilseacháin Gael Linn: Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. FoilsítearSplanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne:Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid. Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine. Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin. Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana.

www.gael-linn.ie/siopa

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoir do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar

Tá treoracha do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar ar fáil ach gliogáil ar an íomha thíos.

 

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoirlínte maidir le tacú le daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Tá treoirlínte na Roinne maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu ar fáil anseo

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


21/03/17 Nuachtlitir ón SPU

Tá an chéad nuachtlitir ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna le léamh anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


14/02/17 Seicliosta ón SPU a chabhróidh le scoileanna caiteachas a ísliú

Tá seicliosta nua ar fáil ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna. Cabhróidh an seicliosta seo le scoileanna an caiteachas a ísliú ar na catagóirí is mó caiteachais. Ní mór do scoileanna an liosta a chomhlíonadh agus a roinnt leis an SPU. Is mó eolais a chuireann an scoil ar fáil is fearr an chomhairle a gheobhaidh siad. Tá sampla den cháipéis chomhlíonta san áireamh chomh maith. 

Brúigh anseo chun teacht ar an gcáipéis. 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Aonach Gairmeacha le Gaeilge 26/01/17

Tá feachtas feasachta á reáchtáil ag Foras na Gaeilge faoi láthair i gcomhar le Grad Ireland leis an tairbhe a bhaineann leis an nGaeilge agus an dátheangachas sa saol oibre a chur chun cinn. Tá an feachtas seo dírithe ar fhochéimithe agus beidh sé mar aidhm againn iad a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist, lena nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo, cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú chomh maith le cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Tá súil againn go rachaidh an feachtas i bhfeidhm ar dhaoine óga agus machnamh á dhéanamh acu faoin ngaol fadtéarmach a bheidh acu leis an teanga. Ba mhaith linn an fiúntas a bhaineann lena líofacht a chothú a léiriú do mhic léinn le go dtuigfidh siad na féidearthachtaí éagsúla a bhaineann le bheith ag obair i réimsí éagsúla trí Ghaeilge, lena n-áirítear cúrsaí teagaisc, aistriúcháin, dlí agus na meáin.                                                                                                 

Chuige sin, tá ábhar ar líne á fhorbairt againn i gcomhar le Grad Ireland agus beidh leabhrán a dhíríonn ar ghairmeacha trí Ghaeilge agus ar dheiseanna tríú leibhéal ar fáil sa choicís amach romhainn. Beidh próifíleanna sa leabhrán chomh maith faoi roinnt ambasadóirí nó ionadaithe a cuireadh faoi agallamh go dtí seo faoin mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh sa saol oibre agus pearsanta. Is féidir na físeáin de na hagallaimh a fheiceáil ar an nasc seo: https://gradireland.com/get-started/gaeilge

Mar chuid den fheachtas beidh spás ar leith againn ag Aonach Gairmeacha #FYI agus Aonach Teangacha san RDS ar an 8 Feabhra agus beidh foireann i láthair le labhairt le mic léinn faoi na deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge. Beidh Conradh na Gaeilge linn ar an lá chomh maith le comhairle a chur ar mhic léinn. Cuirfidh Bláthnaid Ní Chofaigh (Comhalta Boird agus Craoltóir RTÉ) seimineár i láthair chomh maith a dhíreoidh ar thaithí agus ar chomhairle rannpháirtithe na bhfíseán. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin seimineár agus clárú don Aonach ar an nasc seo: http://n2jy5q6.attendify.io/

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


AFP ag cur isteach ar cheithre ghaelscoil ilchreidmheacha nua

PRESS RELEASE

 

Monday, 5th December 2016

 

Irish medium schools’ patron campaigns for multi-denominational schools in Cork and Dublin 

 

The largest patron of Irish medium schools in the country, An Foras Pátrúnachta, has today (05.12.16) announced its intention to submit an application for patronage of four new schools in Cork and Dublin. 

 

The campaign is well underway to establish multi-denominational Irish speaking primary schools in the following areas: Ballincollig, Co. Cork (opening September 2017); Dun Laoghaire, Co. Dublin (opening September 2017); Navan Road West, Dublin (opening September 2017) and in Dublin 2, 4 & 6 (opening September 2018).

 

Following Minister for Education and Skills, Richard Bruton TD’s announcement last week, patrons will be invited to submit their application for new primary schools in Dublin and Cork by Friday 6th January 2017. An Foras Pátrúnachta will be applying to the Department of Education and Skills for the four schools to be designated as multi-denominational Irish-medium schools.

 

Commenting today, Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta said: “This is a fantastic opportunity to provide excellent education and diversity of choice to communities in Cork and Dublin. We are the largest patron of Irish-medium schools at both primary and secondary level in Ireland, and our schools are open to all children, offering a range of spiritual ethos.

 

“Our aim is to provide an excellent education through the Irish language to every child in Ireland who wants it. We already know that there is huge demand for Irish-medium education in these areas, with hundreds of children turned away every year from Gaeilscoileanna in certain catchments due to capacity issues. We are calling on all parents to register their interest today to ensure your choice and your voice is heard.”

 

The patron opened its 69th school earlier this year in South Dublin, and is now educating 15,000 students per annum. Schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta are located in 22 counties around Ireland.

 

Caoimhín Ó hEaghra continued: “We meet families around the country on a day-to-day basis who are telling us that they want to provide their children with the extra benefits that Gaelscoileanna provide.

 

“Our schools follow the immersion education model, which helps pupils to become fluent in the language naturally by giving them daily experience of an Irish-speaking environment. 

 

“The benefits of an education through the medium of Irish and bilingual schooling are well documented – students perform better academically, find it easier to learn a third and fourth language and also recent research indicates that students learning through Irish are achieving higher scores in English and Maths. Simply put – immersion education is excellent education.” 

 

Interested parents are asked to register their interest at http://www.gaelscoileanna.ie/scoileanna-nua/. The closing date for submitting applications, including evidence of parental preference, is Friday 6th January 2017.

 

ENDS

 

Contact: Cormac McCashin, An Foras Pátrúnachta, 086-0311162 / 01-6294110.

 

Notes to Editor:

 

  • Interviews with An Foras Pátrúnachta and parents available on request.

 

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is the national patron for both primary and second level schools, seeking to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. www.foras.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha