Fógraí Tábhachtacha

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Fógraí Tábhachtacha"

An Dara Comhdháil ar an Tumoideachas

An Dara Comhdháil ar an Tumoideachas

Bhí an Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, ar an 15/16 Bealtaine 2015 agus cuireadh páipéir roghnaithe na comhdhála ar fáil ó shin. Bhí an-rath ar an gcomhdháil agus cuireann na páipéir (19 n-alt phiarmheasúnaithe) go mór le taighde an tumoideachais sa tír seo.

I gcomhthéacs an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus eile, tá sé thar a bheith tráthúil anois, comhdháil taighde eile a reachtáil ar an ábhar. Mar sin, tá beartaithe An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, a chur ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál ar an 18-19 Bealtaine 2018. Tabharfaidh an chomhdháil seo deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí agus do mhúinteoirí an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus do phobal an tumoideachais go hidirnáisiúnta, iniúchadh a dhéanamh ar shaincheisteanna agus ar fhorbairtí comhaimseartha ag leibhéil éagsúla le súile úra. Beidh páipéir agus póstaeir faoi na snáitheanna a leanas curtha ar fáil:

An Teagasc, an Fhoghlaim agus an Measúnú a nascadh sa Tumoideachas, Féinmheastóireacht Scoile, Ceannaireacht agus Forbairt Oideoirí Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangacha.

Tá an ghairm ar pháipéir ar siúl faoi láthair. Cuirfear fáilte roimh pháipéir i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá físeán maidir leis an rud ar fáil anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Conas ar chóir deontais ROS a chaitheamh?

Treoirlíne Airgeadais P04

Tá an treoirlíne airgeadais is déanaí ón FSSU le léamh anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Taighde ar dhaltaí gaelscoile bodhara nó lagéisteachta

Tá an Dr Elizabeth Mathews (Scoil an Oideachais Cuimsithe agus Speisialta, An Institiúd Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) i mbun staidéir faoi láthair ar na cúlraí teanga, eispéiris agus nósanna páistí atá Bodhar nó Lagéisteacht cláraithe i nGaelscoileanna. Is é seo an chéad tionscadal dá leithéid in Éirinn.

Tá sí i mbun earcaíochta don staidéar seo i láthair na huaire. Chun páirt a ghlacadh sa staidéar seo, is gá do pháiste a bheith aitheanta mar bodhar nólagéisteacht (caillteanas éisteachta déthaobhach sa réimse measarthach, dian nó trom), iad ar aois idir 5 agus 13, agus iad cláraithe i nGaelscoil nó Scoil Gaeltachta (iad cláraithe ar feadh tréimhse sé mhí ar a laghad). I rith an staidéir, cuirfear tuismitheoir agus múinteoir acmhainne an pháiste faoi agallamh (nó an múinteoir ranga muna bhfuil múinteoir acmhainne i gceist), agus déanfaidh an páiste ceistneoir a chomhlíonadh le cabhair ón dtuismitheoir. Má cheapanntú go mbeadh do scoil intofa, léigh le do thoil an ráitéis gnáththeanga agus sínigh an foirm toilithe feasach atá ceangailte (as Gaeilge agus as Béarla) thíos.  Is féidir iad a sheol ar ais chugam ag elizabeth.mathews@dcu.ie 


Gael Linn Festival

COIRM GAEL LINN 2018 – cláraigh anois !

Eagróidh Gael Linn sraith de fhéilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha, le háiseanna maithe amharclannaíochta, le linn mhíonna Feabhra/Márta 2018. 

Ag Coirm, cuireann Gaelscoileanna agus bunscoileanna Gaeltachta seó i nGaeilge ar stáitse a léiríonn na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Fágtar a rogha féin de théama faoi gach scoil, agus bíonn meascán de mhíreanna – drámaíocht, ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus a leithéid – i ngach seó, ag a mbíonn teorann ama de 20 nóiméad.

 

Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach bíonn léirmheastóir i láthair, agus tugtar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léireoidh ardchaighdeán ag na féilte.

Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte éagsúla.  Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuair a bheidh na hiarratais uile istigh !

Dé Céadaoin 7 Feabhra 2018 – Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 8 Feabhra 2018 – Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin
Dé Céadaoin 21 Feabhra 2018 – Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC
Dé Máirt 27 Feabhra 2018 – Amharclann Hawks Well, Sligeach
Dé Céadaoin 28 Feabhra 2018 – Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Déardaoin 1 Márta  2018 – An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr
Dé hAoine 2 Márta 2018 – Amharclann Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill
Dé Luain/Dé Máirt 5/6 Márta 2018  – Amharclann na Cathrach, Gaillimh
Dé Máirt 13 Márta 2018  – Siamsa Tíre, Trá Lí

Tá gach eolas faoi rialacha Coirm, mar aon le foirm iontrála, ar fáil ag www.gael-linn.ie/coirm

Dáta deiridh iontrála – 18 Nollaig 2017

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Nuachtlitir an SPU

Nuachtlitir an SPU, Eagrán 5

Tá an nuachtlitir is déanaí ón SPU le léamh anseo agus tá bileog eolais maidir leis na conarthaí nua do ríomhairí agus ríomhairí glúine do gach scoil ar fáil le léamh anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Ár gcomhbhrón ar bhás Fheargail Uí Chuilinn

Feargal Ó Cuilinn RIP

Is cúis mhór bhróin ag Bord Stiúrtha An Foras Pátrúnachta go bhfuil Feargal Ó Cuilinn, iarstiúrthóir na heagraíochta, imithe ar shlí na fírinne. Fuair Feargal bás inniu 13 Deireadh Fómhair 2017, tar éis breoiteacht ghairid. Déanann stiúrthóirí agus foireann na heagraíochta comhbhrón ó chroí lena mháthair Bridie, lena bheirt iníonacha, Louise agus Aedín, lena iarbheanchéile Jean, lena pháirtnéir Anna, a hiníonacha siúd Naoise agus Aoife, lena chlann agus lena ghaolta uilig.

Bhí Feargal fostaithe le Glór na nGael ón mbliain 2014 i leith ach bhí sé féin agus foireann Ghlór ag obair as lámha a chéile le blianta fada roimhe sin, le linn dó a bheith ag feidhmiú mar Stiúrthóir ar an eagraíocht Comhluadar.

Is iomaí togra agus tionscadal a raibh Feargal gafa leo agus lárnach iontu. B’é bunú agus buanú Ghaelscoil Bharra, i gCabrach, a bhí ar bharr a liosta tosaíochtaí le fada an lá agus b’ábhar bróid dó é go raibh foirgneamh buan faighte ag an scoil i mbliana, tar éis breis agus fiche bliain. Thuig sé tábhacht an oideachais do thodhchaí na Gaeilge agus d’fheidhmigh sé ar Bhoird Bhainistíochta éagsúla, ina measc, Gaelscoil Chabhrach, Gaelscoil Chill Mhantáin, Gaelscoil Nás na Ríogh, Coláiste Mhuire, ar Bhord Stiútha Ghaelscoileanna (Gaeloideachas teo.) agus ar feadh tréimhse fhada mar Chisteoir ar Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge.

Ní raibh a obair dheonach teoranta don oideachas amháin: bhí sé gafa le Bord Stiúrtha Rith Teo. óna bhunú sa bhliain 2010 agus bhí dílseacht dho-chloíte aige dá chlub Robert Emmets CLG. Bhí spéis mhór ag Feargal i gcúrsaí staire agus saineolas suntasach aige inti, a roinn sé linn ar fad, go fial.

Is iomaí teaghlach lán-Ghaeilge a mbeidh cuimhne acu ar chineáltas Fheargail ag ócáidí agus ag deireadh seachtaine sóisialta na heagraíochta Comhluadar. B’é Feargal a bhí i gcónaí amuigh chun tosaigh ag cur fáilte roimh thuismitheoirí agus roimh pháistí araon. Beidh cuimhne bhuan ar cé chomh sona is a bhí sé agus é ag freastal ar saoire Ghaeltachta Comhluadar/Glór na nGael i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ’chuile samhradh. Níor aithin Feargal aon difríocht idir dhaoine éagsúla; bhí sé lách le gach duine a tháinig chuige.

Thar rud ar bith eile, ba fhear clainne é Feargal Ó Cuilinn. Bhí a ról mar athair lárnach i ngach rud a rinne sé agus níl aon rud nach ndéanadh sé dá chlann ionúin, Louise agus Aedín.

Le himeacht Fheargail, tá athair, mac, deartháir, ball clainne, cara, comhghleacaí agus tírghráthóir caillte againn ar fad agus is boichte de sinn a bheith dhá uireasa.

Braithfidh muid ar fad uainn é san Fhoras Pátrúnachta agus inár scoileanna, a mheangadh gáire, a dhea-chaidreamh agus a chomhluadar cneasta.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Comórtas Ealaíne 2017

Tá ár gComórtas mór le rá ar ais & é bainteach le téama na Comhdhála.
Brúigh ar an íomhá le gach eolas a fháil.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Coláiste Dhún Másc oscailte & tús láidir ann

Guímid gach rath ar fhoireann agus ar dhaltaí Choláiste Dhún Másc. Seo an chéad uair don Fhoras Pátrúnachta a bheith páirteach le hAonad ag an meánleibhéal agus táimid ar bís faoi fhás na scoile amach anseo. Seo tuairisc ón scoil agus an scoilbhliain anois faoi lán seoil:

 

Táimid ar líne!

 

Bhí an t-atmaisféar leictreach le linn na seachtaine le teacht iPads na ndaltaí agus bhí gach duine ar bís tosnú á n-usáid chun féidearthachtaí na teicneolaíochta sa seomra ranga a aimsiú. As seo amach, usáidfidh daltaí Choláiste Dhún Másc a ngléasanna chun eolas a aimsiú, a choimeád agus a roinnt le chéile. Beidh an t-eolas i gcónaí ar fáil dóibh ins an áit céanna chomh maith. Mar cheann de ghearrchúrsaí nua an Teastas Shóisirigh, Litearthacht Digiteach na Meáin, foghlaimeoidh na daltaí conas taighde ar líne, agus usáid na hidirlíne a dhéanamh i slí éifeachtach agus sábháilte. Is é seo foghlaim agus múineadh na fichiú aoise tagtha ar an bhfód!

 

Díospóireacht

 

Tá tús curtha leis an díospóireacht agus le hullmhúcháin do Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain, mar chuid de ghníomhaíochtaí Gael Linn. Foghlaimeoidh an foireann díospóireachta na scileanna teangan agus cur i láthair cuí, maraon le conas argóint a dhéanamh. Go n-éirí leo.

 

Ceol

Tá an grúpa ceoil traidisiúnta nua-chumtha agus beidh cleachtadh seachtainiúil. Glacfaidh an grúpa páirt i gcomórtaisí ceoil éagsúla le linn na bliana. Tá ríméad orainn a bheith tosnaithe mar, nuair a stadann an ceol, stadann an rince!

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna ag Gael Linn do 2017/2018

Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna  ag Gael Linn do 2017/2018 !

Agus an scoilbhliain nua faoi lánseol, beidh Gael Linn ag cur scéimeanna, comórtais agus áiseanna ar fáil arís chun tacú leis an obair iontach atá á dhéanamh ag múinteoirí Gaeilge ar fud na tíre ! Beidh deis ag lucht bunscoile agus iar-bhunscoile páirt a ghlacadh sna scéimeanna éagsúla do dhaoine óga  idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge. Is féidir clárú d’imeachtaí agus tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh idirlín Gael Linn
www.gael-linn .ie ) nó ó 01/6751200.

Seo a leanas na príomhimeachtaí agus na háiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí Ghaelscoileanna agus Gaelcholáistí  le linn 2017/2018:

Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta. Glacfar le seónna ( 20 nóiméad ar fhaid ) i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceitse. Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.
www.gael-linn.ie/Coirm

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu. Triúr a bhíonn ar fhoireann agus beidh dhá dhíospóireacht ar a laghad ag gach foireann.  NB! DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA- 18 MEÁN FÓMHAIR 2017   www.gael-linn.ie/UiChadhain

Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge -an bhéim ar chomhaimsearthacht. Réamhbhabhtaí i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Mainistir Fhear Maí agus Muineachán i mí na Samhna. Dáta deiridh iontrála – Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair.
www.gael-linn.ie/Scleip

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta, le duaischiste €4,500. Dáta deiridh iontrála – Dé Céadaoin, 1 Samhain 2017.
www.gael-linn.ie/Siansa

Foilseacháin Gael Linn: Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. FoilsítearSplanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne:Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid. Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine. Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin. Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana.

www.gael-linn.ie/siopa

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoir do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar

Tá treoracha do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar ar fáil ach gliogáil ar an íomha thíos.

 

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha