Boird Bhainistíochta

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Boird Bhainistíochta"

BEALTAINE 2022: Eolas is déanaí ón FSSU


Earcaíocht 2022: Eolas tábhachtach do phríomhoidí

Ag tógáil ar fhoilsiú an chiorcláin & cáipéisí maidir le hearcaíocht 2022-2023, seo a leanas cúpla pointe tábhachtach ar an ábhar.

Léigh anseo…


0031/2022: Earcaíocht Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Socruithe Sannacháin Fhorlíontaigh don scoilbhliain 2022/2023

Ordaíonn an tAire Oideachais duit na socruithe sannacháin fhorlíontaigh seo a leanas a chur chun feidhme do chúntóirí riachtanas speisialta don scoilbhliain 2022/2023. Tá na socruithe seo le cur chun feidhme ag gach fostóir le héifeacht láithreach agus ní mór do gach scoil/Bord Oideachais agus Oiliúna agus do gach cúntóir riachtanas speisialta cloí le téarmaí an chiorcláin seo.


Ciorcláin Mí Aibreán 2022

Tá ann do Nuashonrú nua na Roinne Oideachais, a bhfuil sé mar aidhm aige sibh a choinneáil ar an eolas faoin scéal is déanaí ón Roinn.

Táthar ag súil é seo a eisiúint gach coicís le linn an téarma, agus tá súil againn go mbeidh sé úsáideach duit.

Lean an nasc seo le Ciorcláin do mhí Aibreán a léamh: https://www.gov.ie/ga/ciorclain/?organisation=an-roinn-oideachais


Maoiniú Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3 – 2021/2022

Tá fógra eisithe ag an Roinn Oideachais do scoileanna go gcuirfear an Maoiniú Deontais Caipitíochta COVID-19 le haghaidh Théarma 3, scoilbhliain 2021/22 ar fáil faoi dheireadh mhí Aibreáin 2022.

Íoslódáil anseo

Treoir do Théarma 3 anseo


Ag Ullmhú Bhuiséad na Scoile, 10.05.22, 7 i.n.

Tá seimineár ar líne á reáchtáil ag FSSU do phríomhoidí, chisteoirí agus bhaill foirne scoile eile atá bainteach le buiséadú don bhliain scoile – faigh an t-eolas agus an nasc chuig clárúchán thíos:

Teachtaireacht FSSU do scoileanna:

In order to assist with the preparation of the school budget, the FSSU is holding a webinar: Preparing the School Budget for 2022/2023 and Financial Update for Primary Schools on Tuesday 10th May at 7pm.  This webinar is open to Principals, Treasurers and any other school personnel involved in the budget preparation process. The FSSU will also give a brief financial update for Primary schools and will host questions from participants.

Cláraigh anseo


Fógraí faoi thacaí maoiniú caipitíochta Covid-19

Fógra maidir le tacaíochtaí cistithe Caipitíochta Covid-19 do Théarma 2 den bhliain scoile 2021/22

Féach anseo thíos na sonraí maidir leis an gCistiú deontas caipitíochta Covid-19 chun tacú le scoileanna sa mhéid sin. Íocfar na cistí sin le scoileanna go luath i mí Eanáir.

Léigh tuilleadh…

 

Fógra maidir le tacaíochtaí maoinithe Caipitíochta Covid-19

(Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna, Iar-bhunscoileanna agus Scoileanna Speisialta aitheanta uile)

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 3 de scoilbhliain 2021/22 chun tacú le scoileanna leis na bearta um chosc agus rialú infhabhtuithe a chur i bhfeidhm.

Léigh tuilleadh…


Nóta Faisnéise SD 0004/2022: Faisnéis Thábhachtach maidir le riaracháin scoileanna

Iarrtar ar scoileanna aird a thabhairt ar an bhfaisnéis seo a leanas le linn dóibh oibríochtaí rialta a phleanáil agus a ullmhú. Tá trí mhír i gceist anseo: a mheabhrú gan táillí a ghearradh i leith ligean isteach i scoileanna agus i leith rollú scoile; a chinntiú go gcoinnítear oiliúint garchabhrach cothrom le dáta; agus breithniú a dhéanamh ar an ról mar Thathantóir Fuinnimh/Inbhuanaitheachta a chur ar áireamh i bhfoireann bhainistíochta na scoile.

Léigh Nóta Faisnéise SD 0004/2022 anseo


EOLAS NA ROINNE: Stádas nua DEIS do scoileanna


FOLÚNTAS: Príomhoide, Coláiste Dhún Másc, Portlaoise, Co Laoise

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna LOETB ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar Phríomhoide, Choláiste Dhún Másc. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo láithreach. Bunaíodh Coláiste Dhún Másc mar choláiste pobal i 2017. Iar-bhunscoil chomhoideachais, ilchreidmheach, í faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí agus An Foras Pátrúnachta mar Chomhpháirtí Iontaobhaithe uirthi. Is scoil Bhéarla í ina bhfuil Aonad Lán-Gaeilge, áit ar féidir le scoláirí staidéar a dhéanamh ar gach ábhar trí mheán na Gaeilge.

Ba chóir go léireodh an t-iarrthóir rathúil tuiscint ar an nGaelscolaíocht agus go mbeadh sé/sí in ann dualgais an phoist a chomhlíonadh trí Ghaeilge.

Bhí clárúchán 437 ag an scoil ar 1 Meán Fómhair 2021.

Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha
  • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Is é an dáta deiridh chun Foirmeacha Iarratais Ríomhphoist chomhlánaithe a fháil ná 12 meán lae, Dé Máirt, 5 Aibreán 2022 chuig recruitment@loetb.ie

Foirm Iarratais Tag: DC86

Cur síos ar an bPost agus Sonraíocht an Duine

Tuilleadh eolais anseo