Imeachtaí

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Imeachtaí"

Lá Mór na Gaeilge, Baile Átha Cliath, 01.05.22

Beidh an fhéile sráide Lá Mór na Gaeilge ar siúl Dé Domhnaigh seo, 01/05, ar Chearnóg Pharnell Thuaidh ó 12:00-16:00. Imeacht iontach spleodrach leis an siamsaíocht ar fad saor in aisce agus foirfe do theaghlaigh ar deireadh seachtaine fada (gach rud ó cheol, céilí, cluichí móra ar nós twister, ceardlanna, srl. go péinteáil aghaidhe, fear grinn, srl..).

Líofa nó cúpla focal – tá fáilte agus rud ann do chách ar an lá.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


SEALBHÚ: Seimineáir an Earraigh 2022

Ba mhór ag SEALBHÚ tú a bheith i láthair ag sraith seimineár gréasáin ar Ghnéithe d’Oideachas na Gaeilge, Dé Máirt 15, 22, & 29 Márta 2022 ar 7.00i.n

Gnéithe d’Oideachas na Gaeilge
Dé Máirt, 7.00i.n.

 • 15.03.22
  Sealbhú na Gaeilge i Scoileanna T2: Inspreagadh agus dúshláin
  an tOllamh Muiris Ó Laoise, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan
 • 22.03.22
  ‘Cath idir an pobal agus an “murder machine”’: Luathbhlianta Ghluaiseacht na Gaelscolaíochta, c.1969-76
  an Dr Kerron Ó Luain, Comhalta iar-dhochtúireachta IRC/COGG
 • 29.03.22
  Gnéithe den bhailíocht i mbéaltriail Ghaeilge na hArdteiste
  Aoife Ní Ghloinn, Stiúrthóir Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc & Tástáil, Ollscoil Mhá Nuad

Cláraigh anseo: https://dcu-ie.zoom.us/meeting/register/tJApduCurDgiHtbgjpMtYLlL6LG7d2tkADHC

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Clár Oiliúna 2022

Faigh thíos clár oiliúna 2022 do bhord bainistíochta na scoile.

Clúdófar ábhair ar nós cúrsaí dlí, cosaint sonraí, airgeadais agus earcaíocht.

Tapaígí an deis anois! Cláraígí ag na naisc Zoom thíos.

28 Aib 2022, 3:00 i.n. Conas tacú le daltaí trasinscneacha
12 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: Cosaint Leanaí Cuid 2
19 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: Cúrsaí Dlí – Polasaí Iontrála
26 Beal 2022, 7:00 i.n. Cláraigh anseo: An Bord Mar Aonán Corparáideach
Fiosrúcháin tomas@foras.ie
01-2150190

 


Comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim nua na Bunscoile

D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile i gcomhair comhairliúcháin i mí Feabhra 2020. De bharr na gcúinsí dúshlánacha a bhain le COVID-19, áfach, ní raibh an deis ag scoileanna páirt a ghlacadh ann.

Tá comhairliúchán le bunscoileanna agus scoileanna speisialta maidir leis na príomhtheachtaireachtaí le haghaidh curaclam athfhorbartha sa dréachtchreat athoscailte anois. Ag leanúint ar aghaidh chuig deireadh mhí Feabhra 2022, táimid ag súil go mór le cloisteáil ó mhúinteoirí, ó cheannairí scoile, ó pháistí agus ó thuismitheoirí, agus a bheith ag obair leo trínár seimineáir ar líne agus trínár n-imeachtaí grúpa fócais. Más féidir, eagróimid imeachtaí comhairliúcháin aghaidh ar aghaidh go luath in 2022, ag brath ar chomhairle sláinte phoiblí.

Gheobhaidh tú sonraí maidir leis an gcomhairliúchán ar www.ncca.ie/bunscoil chomh maith le naisc chuig ceistneoir ar líne, foirm aighneachta scríofa agus ábhair chomhairliúcháin do cheardlanna sna scoileanna. Is féidir leat clárú le haghaidh nuashonruithe rialta ó CNCM ach clárú dár nuachtlitir.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Croí na Scoile: Clár nua dár scoileanna ilchreidmeacha

Tá obair ar bun lenár scoileanna ilchreidmheacha chun forbairt a dhéanamh ar an gclár Croí na Scoile.   Tá clár tacaíochta ar fáil do scoileanna ilchreidmheacha “óga” chomh maith chun tacú leo agus iad ag cur tús leis an gcur i bhfeidhm sa scoil.   

Gné eile a bhaineann leis an bpost ná athchumrú scoileanna, ag teacht le feachtas na Roinne chun ard a dhíriú ar oideachas ilchreidmheach i scoileanna ar fud na tíre.  Roinnfimid tuilleadh eolais agus rachaimid i gcomhairle lenár scoileanna maidir leis an ábhar seo i rith na bliana.  

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha ag sorcha@foras.ie má bhíonn tuilleadh eolais de dhíth nó más mian leat páirt a ghlacadh sa mheitheal forbartha don chlár Croí na Scoile.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht


Cruinniú Zoom, 18/10/21 6in, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dún Dealgan

Beidh cruinniú faoin bpróisis iontrála 2022/23 atá ar bun faoi láthair do shaitilít CGNM i nDÚN Dealgan ar siúl ar Zoom ar an Luan seo chugainn. Sprioclá d’arratais, an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

 • Tá an chruinniú oscailte do thuistí agus don phobal.
 • Cruinniú dátheangach a bheidh ann (fáiltiú srl. as Gaeilge, eolas i mBéarla).
 • Mairfidh an chruinniú idir 30nóim agus uair an chloig.
 • Fáilte roimh cheisteanna

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09
Meeting ID: 946 5899 2529

Passcode: 604142


Cúrsaí gramadaí do bhaill foirne na scoile

Tapaigh an deis anois clárú le haghaidh spáis ar cheann de na cúrsaí gramadaí thíos, duit féin nó do bhaill eile foirne i do scoil.
Ceithre chúrsa a ofráil:
 • Bunchúrsa
 • TEG B1
 • TEG B2
 • Cúrsa Ardchruinnis
Clárúcháin agus níos mó eolais ag cursai@foras.ie

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht, Oiliúint


Seisiúin Oiliúna don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

D’éirigh go hiontach leis na seisiúin oiliúna ar-líne a reáchtálamar sa dara leath den scoilbhliain anuraidh. Is léir ón tinreamh gur oir an formáid ar-líne do chuid mhór daoine. Tá athstruchtúrú tar éis teacht ar an mbealach a sheachadfar na seisiúin oiliúna as seo amach agus cé nach gcuirfear deireadh iomlán le seisiún bheo in ionad oideachais/óstáin, beimid ag bogadh i dtreo ardán fíorúil. Chuige sin tá deontas faighte ag na heagraíochta bainistíochta chun an t-aistriú sin a fhorbairt agus beimid ag obair ar an bhforbairt sin idir anois angus an Nollaig. I measc na rudaí a bhfuilimid ag breathnú orthu tá cartlann físeán a  chruthú dár suíomh idirlín a ligfidh do bhoird bhainistíochta gnéithe áirithe oiliúna gearra a thaispeáint ag cruinnithe boird. Beidh amchlár na seisiún oiliúna do 2022 seolta roimh Nollaig.

Meabhraímid daoibh go bhfuil se tábhachtach do gach ball boird oiliúint a fháil ar na modúil riachtanacha ní amháin an príomhoide agus an cathaoirleach. Is í an oiliúint an príomhchosaint ar fhadhbanna!

 • Seisiún RCGS/GDPR do MhúinteoiríAn 30 Meán Fómhair ag 7.00 i.n. Tá an seisiún seo dírithe ar na croíphrionsabail GDPR agus ar conas is féidir príobháideacht a chosaint agus a chinntiú sa seomra ranga agus sa scoil. Tá fíor failte roimh bhaill de na Boird Bhainistíochta freisin.
 • Tá go leor athruithe tagtha ar Chúrsaí Dlí do Scoileanna agus tá uasdátú déanta ar an modúl oiliúna sin. Tá an réimse chomh leathan anois nach bheadh sé oiriúnach é a chlúdach in aon seisiún amháin. Chuige sin beidh sraith seisiún oiliúna ar an ábhar idir anois angus an Nollaig.

Seo a leanas na dátaí:

Déardaoin an 7 Deireadh Fómhair 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 1

Déardaoin an 21 Deireadh Fómhair 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 2

Déardaoin an 4 Samhain 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 3

Déardaoin an 18 Samhain 7.00 i.n. Cúrsaí Dlí 3

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht, Oiliúint


Cúrsaí Gramadaí don Fhoireann & Do Bhoird Bhainistíochta

Tá áthas ar AFP a fhógairt go mbeidh na cúrsaí Gramadaí (TEG) á reáchtáil arís i mbliana i lár mhí Dheireadh Fómhair. Is cúrsaí go príomha ar líne ata i gceist ach leis an bhféidearthacht seimineáir lae beo a reáchtáil má ligeann srianta COVID dúinn é a dhéanamh.

Ag braith ar éileamh, reáchtálfar Cúrsa B1 (oiriúnach do bhaill bhoird atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus do rúnaithe, CRSanna, Feighlithe srl), Cúrsa B2 agus den chéad uair cúrsa Ardchruinnis. Beidh an Cúrsa Ardchruinnis oiriúnach dóibh siúd atá i mbun TEG C1 a bhaint amach agus clúdófar na gnéithe gramadaí de. Beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag iarraidh na mionphointí de ghramadach na Gaeilge a fhoghlaim agus barrfheabhas Gaeilge a bhaint amach.

Tá ríméad ar AFP fáilte a chur roimh Iain Mac Roibeáird mar theagascóir linn. Tá taithí leathan ag Iain i dteagasc na Gaeilge ag gach leibhéal, ó bhunleibhéal go hardleibhéal in Ollscoil Mhá Nuad agus in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge. Mhúin sé na mílte mac léinn ollscoile agus mic léinn idirnáisiúnta go n-uige seo. D’oibrigh Iain mar Oifigeach Teangacha Oifigiúla in Ollscoil Mhá Nuad roimhe seo agus oibríonn sé mar aistritheoir freisin. Bhí Iain ina rannpháirtí i dtionscadail Eorpacha a bhí dírithe ar fheabhas a chur ar fhoghlaim teangacha don mhac léinn. Creideann Iain i dtimpeallacht spraíúil agus chairdiúil agus é ag múineadh, chomh maith le féinmhuinín a chothú san fhoghlaimeoir agus é/í ag foghlaim na Gaeilge.

Beidh bileoga eolais agus póstaeir seolta chuig na scoileanna go luath ach má theastaíonn tuilleadh eolais anois is féidir ríomhphost a chur chuig tomas@foras.ie nó glaoch a chur air ag 01 2150190.

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht, Oiliúint


06/05/15 Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí

Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí
 
Ionad: Óstán an Clarion, Liffey Valley, BÁC
Dáta: 19ú Bealtaine 2015
Am: 9.00am – 3.00in
 
De bharr na ciorraithe airgid le roinnt blianta anuas tá scoileanna de shíor faoi bhrú ag cinntiú go bhfuil dóthain maoiniú acu chun go bhfeidhmeoidh an scoil chomh maith agus is féidir. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh go mbeadh fhios ag an mBord Bainistíochta cá seasann cúrsaí airgid sa scoil. De bharr sin tá seimineár tábhachtach á eagrú ag An Foras Pátrúnachta dar scoileanna ina mbeidh an chéad leath dhó ag déileáil go sonrach le buiséadú. Beidh an dara mír ar an gclár ag plé le cúrsaí dlí mar a bhaineann sé le próiseas smachta agus ansin conas is fearr déileáil le tuismitheoirí atá dúshlánach.
 
Na Topaicí:
 
1. Airgeadas – ag réiteach buiséad do scoilbhliain 2015/16
 
2. Dlí –                An Próiseas Smachta mar a bhaineann sé le múinteoir
                             Tuismitheoirí Dúshlánach – conas aighnis a laghdú  agus líomhaintí a sheachaint

 

Airgeadas – Louise McNamara – FSSU
 
Tá an áthas orainn go mbeidh Louise McNamara ag tabhairt an seimneár ar airgeadais. Tá Louise ina ceannasaí ar an FSSU, an t-eagraíocht a thugann comhairle do na scoileanna dara leibhéal maidir le cúrsaí airgeadais. Nuair a bheidh an seisiún críochnaithe beidh an buiséad don scoilbhliain seo chugainn nach mór críochnaithe. Bheadh sé tábhachtach go mbeadh Príomhoide na scoile i láthair agus más féidir an Cathaoirleach agus Cisteoir don seisiún seo.
 
 
Dlí – Mason Hayes & Curran
 
Siad Mason, Hayes & Curran an comhlacht is mó dlíodóirí sa tír a bhíonn ag plé le cúrsaí oideachais. Tá an ríméad orainn go bhfuil dlíodóirí sinsearach sa chomhlacht ag teacht chun a gcuid saineolais a roinnt lenár scoileanna. Ar an lá beidh siad ag díriú ar dhá mhír (1) céard ba chóir do scoil a dhéanamh má tá múinteoirí acu nach bhfuil ag feidhmiú mar ba chóir agus (2) conas déileáil le tuismitheoirí dúshlánach. Arís bheadh sé tábhachtach do phríomhoidí agus do chathaoirligh agus do bhaill Boird Bhainistíochta bheith i láthair más féidir.
 
 
Tá an seimineár seo á chur ar fáil saor in aisce do scoileanna an Fhorais ach is gá rphost a sheoladh ag caoimhin@foras.ie chun áiteanna a chur in áirthint. Tá sé ceadmhach ag Boird Bhainistíochta costais a chlúdach dóibh siúd a bhíonn ag freastal ar ócáidí oiliúna mar seo ar son an scoile. 
 
 
Má tá son cheist is féidir teagmháil a dhéanamh linn san oifig. 01 6294 110

Postáilte faoi Imeachtaí, Nuacht