Polasaí iontrála

úll agus cailc cropped

Bíonn a bpolasaí iontrála féin ag gach scoil atá faoi phátrúnacht an Fhorais.

Má tá suim agat do pháiste a chlárú do cheann dár nGaelscoileanna, ba cheart teagmháil a dhéanamh leis an scoil féin chun cóip de pholasaí iontrála na scoile a fháil.

2.9.2013 – Dréachtbhille do Ligean Isteach ar Scoil á fhoilsiú ag an Aire Quinn chun ligean isteach páistí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna a rialú.

Tá an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn TD, tar éis Dréachtscéim Ghinearálta a fhoilsiú do Bhille Oideachais (Ligean Isteach ar Scoil), 2013 mar aon le dréachtrialacháin chun a bpléite sula n-achtófar an reachtaíocht.

Faoi na cinn bille atá faofa ag an gComh-aireacht, beartaítear creat nua cothromasach, comhsheasmhach a thacóidh le tuismitheoirí, chun an polasaí faoi ligean isteach ar scoil a rialú do na 4,000 bunscoil agus iar-bhunscoil ar fad. Má achtaítear an creat seo ina dhlí, cuirfear feabhas ar an rochtain ar scoileanna do na daltaí uile agus cinnteofar go mbeidh comhsheasmhacht, cothroime agus trédhearcacht ag baint leis na polasaithe faoi ligean isteach atá ag na scoileanna uile.

Tá sé d’aidhm ag an Aire feabhas a chur ar an bpróiseas ligin isteach chun a chinntiú go gcinneann na scoileanna ar iarratais i mbealach struchtúrtha, cothrom, trédhearcach. Táthar ag iarraidh a shocrú faoin dréachtbhille nach ar thuismitheoirí a bheidh an dualgas achomharc a dhéanamh in aghaidh cinntí scoileanna ionad a dhiúltú dá gclann – cuirfidh sé seo deireadh leis an gcóras casta achomharc chuig an Roinn atá ann faoi láthair faoi Alt 29 den Acht Oideachais, as a dtagann cásanna cúirte uaireanta.

Tá foilsiú na gceann bille agus na ndréachtrialachán ag teacht i ndiaidh phróiseas phoiblí comhairlithe a reáchtáladh in 2011.

“Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a bhí gafa leis an gcomhairliúchán poiblí faoin ngnó seo go nuige seo, agus tá muinín agam go mbeimid in ann oibriú le chéile i gcónaí chun athrú a chur ar an gcóras ar mhaithe leis na mic léinn, leis na scoileanna agus leis na teaghlaigh go léir,” adúirt an tAire Quinn.

  • Draft-General-Scheme-of-an-Education-Admission-to-Schools-Bill-2013
  • Draft-Regulations-Content-of-Policy-entitled-Education-Acts-1998-and-2013-Admission-Policies-of-Schools-and-Related-Matters-Regulations-2013
  • Draft-Regulations-on-Admission-Process-entitled-Education-Acts-1998-and-2013-Procedures-and-Timelines-for-the-Admission-of-Students-to-Schools-and-Related-Matters-Regulations-2013
  • Back to Top