Polasaithe na Scoile

Brúigh ar na teidil chun cáipéisí ábhartha a fháil

Príomhpholasaithe scoile:

1. Cosaint Leanaí:   Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad 1 – Measúnú Riosca

Teimpléad 2 – Seicliosta don Athbhreithniú

Teimpléad 3 – Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird

Teimpléad 4 – Tuairisc an Phríomhoide ar Chosaint Leanaí 

Tá teimpléid eile & áiseanna ar fáil anseo.

N.B. Ní mór tabhairt faoin Athbhreithniú ag an gcéad chruinniú boird sa scoilbhliain agus ní mór dáta an athbhreithnithe a fhoilsiú, fiú muna raibh aon athrú ar an gcáipéis féin. Tá sé riachtanach go mbeidh fógra faoin athbhreithniú curtha ar aghaidh chuig tuismitheoirí na scoile, chuig An Foras Pátrúnachta agus curtha in airde go soiléir sa scoil. Bíodh DIA agus leas-DIA na scoile fógartha agat in aice le príomhdhoras na scoile.

3. Cód Iompair:   Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad – Cód Iompair

4. Frithbhulaíocht:   Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad – Polasaí Frithbhulaíochta

Moltar do scoileanna úsáid a bhaint as na háiseanna atá ar fáil ag: https://www.antibullyingcampaign.ie/ga/

Tá saineolas mar aon le hoiliúint agus comhairle ar fáil ó Ionad Frithbhulaíochta DCU ag: https://antibullyingcentre.ie/

 

7. Teagmhais Chriticiúla:   Athbhreithniú bhliantúil

Teimpléad – Teagmhais Chriticiúla

Polasaithe eile:

8. Polasaithe Coitianta:   Athbhreithnithe éagsúla
 1. Bulaíocht san áit oibre – treoirlínte an HSA
 2. Na Meáin Shóisialta
 3. Ag tacú le daltaí trasinscne; Deá-chleachtas agus treoir (bunscoil)
 4. Dáileadh leighis
 5. Polasaí Úsáide Inghlactha (idirlíon)
 6. Úsáid Substaintí
 7. Straitéis um Thineamh Scoile
 8. Oideachas Speisialta
 9. Cleachtais maidir le measúnú
 10. Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
 11. Deasghnátha do Thuismitheoirí agus do Chuairteoirí Scoile
 12. Córas gearáin do Thuismitheoirí
 13. Maoirseacht sa chlós
 14. Saoire ón obair – sos gairme, postroinnt & eile // Ciorclán 54/2019 (foireann)
 15. Dáileadh ranganna (foireann)
 16. Socruithe d’Ionadaithe sa scoil (foireann)
 17. Bulaíocht ar an bhfoireann (foireann)
 18. Asláithreachtaí (foireann)
 19. Ranganna ilghrádacha
 20. Dúnadh Eisceachtúil
 21. Nósanna imeachta maidir le slándáil airgid
 22. Obair bhaile
 23. Guthán pearsanta agus gléasanna pearsanta
 24. Cianfhoghlaim agus Ciantheagasc
 25. Úsáid inghlactha do ghléasanna scoile sa bhaile
 26. Ríomhfhoghlaim

Taifead ar Chleachtais scoile:

Back to Top