Cad atá i gceist le Patrún/Eagraíocht Bhainistíochta?

An Foras Pátrúnachta / Eolas faoin bhForas Pátrúnachta / Cad atá i gceist le Patrún/Eagraíocht Bhainistíochta?

Foras Horizontal cropped

Tá patrún agus eagraíocht bainistíochta ag gach scoil. Tá sainmhíniú ról agus dualgais patrúin in Éirinn leagtha síos i ndoiciméid agus achtanna dlíthiúil mar a leanas: Bunreacht na hÉireann, An tAcht Oideachais 1988, An tAcht Oideachais (Leas) 1988, Rialacha do scoileanna náisiúnta (1995), Comhdhéanamh na mBord agus na Rialacha Imeachta 2007.

Príomh freagrachta an phatrúin:

 • Éiteas na scoile a chosaint
 • Ceapacháin agus tacaíocht a thabhairt don bhord bainistíochta
 • Cúrsaí airgeadais agus dlí
 • Cothabháil sócmhainne
 • Feitheoireacht a dhéanamh ar cheapacháin fhoirne de réir rialacha na Roinne

Feidhmeanna an Phátrúin:

 • Is cosantóir é an Pátrún ar spiorad sainiúil scoileanna faoina chúram
 • Tugann an Pátrún barántas go bhfeidhmíonn an scoil de réir a fhreagrachtaí dlíthiúla agus de réir rialachán, orduithe agus polasaithe atá leagtha síos ag an Aire Oideachais agus Scileanna
 • Ceapann an Pátrún na Boird Bainistíochta agus díscaoileann sé iad mar is gá.
 • Ceapann an Pátrún na Boird Roghnaíochta chun Príomhoidí agus oidí a cheapadh re réir na nósanna imeachta comhaontaithe
 • Feidhmíonn an Pátrún go díreach nó mar idirghabhálaí i gcás aighneas nó coimhlintí sa scoil. Is féidir le hachomharcóir, achomharc a dhéanamh don Phátrún in aghaidh breitheanna an Bhoird Bainistíochta
 • Cinntíonn an Pátrún go bhfuil airgeadas scoileanna, clúdach árachais, rialacháin agus coinníollacha sláinte agus sábháltachta in ord agus á gcomhlíonadh
 • Baineann freagracht an Phátrúin le ceisteanna cóiríochta, suímh sealúchais agus léasanna scoileanna agus is páirtí conartha é i leith na gceisteanna sin i gcás scoileanna faoina phátrúnacht
 • Tá an fhreagracht deiridh ar an bPátrún i leith na scoile mar atá leagtha síos san Acht Oideachais 1998 agus dáileann sé cuid de na freagrachtaí sin ar an mBord Bainistíochta a bheidh cuntasach dó
 • Is ceann de pháirtnéirí an oideachais an Pátrún agus lorgóidh na páirtnéirí eile a chomhairle faoi cheisteanna oideachasúla mar atá leagtha síos san Acht Oideachais 1998.

Back to Top