13/02/15 Gaelscoil Nua ag teacht go Biorra, Co. Uibh Fháilí

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 13/02/15 Gaelscoil Nua ag teacht go Biorra, Co. Uibh Fháilí

Bunscoil lán-Ghaeilge nua le bunú i mBiorra, Co. Uíbh Fháilí, Meán Fómhair 2015

 

D’fhógair an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O Sullivan, inniu go n-osclófar Gaelscoil nua faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta i mBiorra i Co. Uíbh Fháilí i Meán Fómhair 2015 faoi phróiseas na Roinne le héagsúlacht an tsoláthair bunscoile a leathnú. Tá an áthas ar An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo. go bhfuil an cinneadh seo tógtha ag an Roinn ag freagairt don rogha a rinne mhuintir Bhiorra i 2012.

 

Bhí pobal Bhiorra cheana féin spreagtha i leith oideachas lán-Ghaeilge a éileamh dá bpáistí, le coiste bunaithe bunscoile ag feidhmiú sa cheantar ó 2010. D’eascair grúpa pobail, Biorra le Gaeilge, as an gcoiste céanna agus faoina stiúir, tá an Ghaeilge faoi bhláth sa cheantar. Eagraíonn Biorra le Gaeilge imeachtaí sóisialta rialta don phobal agus campaí samhraidh trí Ghaeilge do pháistí, tá ciorcal comhrá agus ranganna Gaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta a reáchtáil acu agus bhunaigh siad an naíonra Nóiníní Beaga i 2011. Lean siad lena bhfeachtas maidir le bunscoil a bhunú ainneoin nár aithin an Roinn Oideachais & Scileanna Biorra mar sprioc cheantar i dtaobh scoil nua a bhunú toisc daonra seasmhach a bheith aici. 

 

Tugadh dóchas do thuismitheoirí Bhiorra i 2011 nuair a bhunaigh an t-iar Aire Oideachais & Scileanna, Ruairí Quinn, sainghrúpa chun dul i gcomhairle le daoine agus moltaí a dhéanamh ar conas is féidir le bunscoileanna a bheith níos cuimsithí ó thaobh traidisiún, reiligiún, teanga agus creideamh éagsúil de. Foilsíodh tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ag an bhFóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais i 2012 agus cuireadh tús le próiseas nua chun breathnú ar an gcaoi a bhfeadfaí freastal ar éagsúlacht agus rogha tuismitheoirí maidir le hoideachas dá bpáistí i 44 ceantar ar fud na tíre, Biorra ina measc. D’aithin tuairisc na Roinne maidir le rogha tuismitheoirí a foilsíodh i mí Aibreáin 2013 gur leor an t-éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge i mBiorra le go ndéanfar rogha pátrúnacht a chur ar fáil sa cheantar. Is mar thoradh ar an bpróiseas seo atá Gaelscoil Bhiorra le n-oscailt faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta i Meán Fómhair 2015.

 

Is cinneadh fíor dhearfach é seo ón Roinn Oideachais & Scileanna, a chinntíonn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge mar rogha do dhaltaí a bhfuil a dtuismitheoirí ag gníomhú go díograiseach ar a son leis na mblianta. Deimhníonn bunú na scoile nua seo gur mian an-láidir í an tumoideachas lán-Ghaeilge mar chóras oideachais i measc an phobail agus go bhfuil fás agus forbairt leanúnach ag teacht ar an earnáil agus an t-éileamh uirthi.

 

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta, ‘is iontach ar fad an scéal é seo do phobal Bhiorra agus go háirithe don choiste áitiúil agus na tuismitheoirí atá ag obair ina threo le fada. Beidh An Foras Pátrúnachta ag feidhmiú láithreach chun ionad don scoil a shocrú leis an Roinn, foireann na scoile fhostú agus cinntiú go bhfuil gach rud in ord d’oscailt na scoile do Mheán Fómhar seo chugainn.

 

Beidh An Foras Pátrúnachta agus an Roinn Oideachais & Scileanna ag comhoibriú sna míonna romhainn le cóiríocht agus foireann cuí a dheimhniú do Ghaelscoil Bhiorra, agus beidh deis ag tuismitheoirí a gcuid páistí a chlárú leis an scoil nua trí teagmháil a dhéanamh leis an bpátrún ar 01 6294110 nó eolas@foras.ie. Tá cruinniú poiblí á eagrú don tseachtain seo chugainn chun níos mó eolais a thabhairt don phobal.

 

 

páistí ag obair ar an bhféar cropped- gearán